11.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 300/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Rotterdam (Madalmaad) 12. juunil 2017 – A, B, C, D, E, F, G versus Staatssecretaris van Economische Zaken

(Kohtuasi C-347/17)

(2017/C 300/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Rotterdam

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: A, B, C, D, E, F, G

Vastustaja: Staatssecretaris van Economische Zaken

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (1), III lisa II jao IV peatüki punkte 5 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et linnu rümbal ei tohi pärast siseelundite eemaldamist ja puhastamist esineda mingisugust nähtavat saastet?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, III lisa II jao IV peatüki punktid 5 ja 8 hõlmavad saastamist väljaheite, sapi ja pugu sisuga?

3.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: kas sellisel juhul tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, III lisa II jao IV peatüki punkti 8 tõlgendada nii, et puhastamine peab toimuma vahetult pärast siseelundite eemaldamist või võib nähtava saaste eemaldamine toimuda nimetatud sätte kohaselt ka jahutamise või tükeldamise või pakkimise ajal?

4.

Kas pädeval asutusel on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (2), I lisa I jao II peatüki D osa punkti 1 kohaselt lubatud kontrollimise käigus eemaldada rümpasid tapaliinilt ning kontrollida välis- ja siseküljel, samuti rasvkoe all nähtava saaste esinemist?

5.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav ning seega tohib linnu rümbal esineda nähtavat saastet: kuidas tuleb sellisel juhul tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, III lisa II jao IV peatüki punkte 5 ja 8? Mil viisil saavutatakse sellisel juhul viidatud määruse eesmärk, nimelt tagada rahvatervise kõrgetasemeline kaitse?


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55; ELT eriväljaanne 03/45, lk 14.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206; ELT eriväljaanne 03/45, lk 75.