31.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 249/21


Överklagande ingett den 6 juni av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 30 mars 2017 i mål T-112/15, Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-341/17 P)

(2017/C 249/33)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska bifalla överklagandet, upphäva den överklagade domen som tribunalen meddelade den 30 mars 2017 i mål T-112/15 i den mån klagandens talan ogillas, bifalla Republiken Greklands talan av den 2 mars 2015, ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut 2014/950/EU av den 19 december 2014 i den del vissa betalningar som verkställts som arealstöd har undantagits från EU-finansiering för ansökningsår 2008, vilka motsvarade a) 10 procent av de sammanlagda betalningar som verkställts för stöd till betesmark, b) 5 procent av de sammanlagda betalningar som verkställts för det kompletterande kopplade stödet, och c) 5 procent av de sammanlagda betalningar som verkställts på området för landsbygdsutveckling, samt förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden sex grunder.

A.

Vad gäller den del av den överklagade domen som ägnas åt den första grunden för talan rörande den finansiella korrigeringen på 10 procent vad beträffar arealstödet (punkterna 23–106 i den överklagade domen) åberopas tre grunder till stöd för överklagandet.

Den första grunden för överklagandet gäller en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 2 i kommissionens förordning nr 796/2004 som fastställer definitionen av betesmark, felaktig tolkning och tillämpning av artikel 296 FEUF och en bristfällig och undermålig motivering av den överklagade domen.

Den andra grunden för överklagandet gäller en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 296 FEUF, med andra ord en bristande motivering av den bedömning i den överklagade domen som innebär att Republiken Greklands invändningar avseende lagenligheten av skälen till kommissionens beslut ska ogillas.

Genom sin tredje grund gör Republiken Grekland vidare gällande att den överklagade domen meddelades i strid med proportionalitetsprincipen enligt en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 296 FEUF och baseras på en bristfällig motivering.

B.

Vad gäller den del av den överklagade domen som ägnas åt den andra grunden för talan rörande den finansiella korrigeringen på 5 procent vad beträffar det kompletterade arealstödet (punkterna 107–137 i den överklagade domen) åberopas två grunder till stöd för överklagandet. Den första (dvs den fjärde grunden för överklagandet) avser felaktig tolkning och tillämpning av artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 och artikel 11 i förordning nr 885/2006, felaktig – det vill säga bristfällig och motsägelsefull – motivering av den överklagade domen. Med den andra grunden gör Republiken Grekland gällande att bedömningen härvid i den överklagade domen är behäftad med en felaktig tillämpning av proportionalitetsprincipen jämte en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 296 FEUF liksom en bristfällig och motsägelsefull motivering.

C.

Vad gäller den del av den överklagade domen som ägnas åt den tredje grunden för talan rörande den finansiella korrigeringen på 5 procent vad beträffar stödet till landsbygdsutveckling (punkterna 138–168 i den överklagade domen) gör Republiken Grekland gällande (sjätte grunden för överklagandet) att tribunalen i den överklagade domen delvis har ogillat Republiken Greklands yrkande utan någon som helst motivering.