31.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 249/21


Žalba koju je 6. lipnja 2017. podnijela Helenska Republika protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 30. ožujka 2017. u predmetu T-112/15, Helenska Republika protiv Europske komisije

(Predmet C-341/17 P)

(2017/C 249/33)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou, agenti)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj traži usvajanje žalbe, ukidanje pobijane presude Općeg suda od 30. ožujka 2017., predmet Τ-112/15, u dijelu u kojem se njome odbija njegova tužba, usvajanje tužbe koju je Helenska Republiku podnijela 2. ožujka 2015., poništenje Odluke Europske komisije 2014/950/ΕU od 19. prosinca 2014. u dijelu u kojem se njome iz financiranja Europske unije isključuju izdaci koji su za Helensku Republiku nastali u području potpora po površini za godinu podnošenja zahtjeva 2008. i koji odgovaraju: (a) 10 % ukupnog iznosa izdataka nastalih s osnove potpora vezanih uz pašnjake; (b) 5 % ukupnog iznosa izdataka nastalih s osnove dodatnih povezanih potpora i (c) 5 % ukupnog iznosa izdataka nastalih u području ruralnog razvoja, i da se Komisiji naloži snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe žalitelj ističe 6 žalbenih razloga:

A.

U pogledu dijela pobijane presude koji se odnosi na prvi tužbeni razlog u vezi s financijskim ispravkom od 10 % za potpore po površini korištenoj za pašnjake (točke 23. do 106. pobijane presude) iznose se tri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. u vezi s definicijom pašnjaka, na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 296. UFEU-a te na nedovoljnom i neodgovarajućem obrazloženju pobijane presude.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 296. UFEU-a i/ili nedovoljnom obrazloženju pobijane presude, i to u dijelu u kojem su njome odbijeni prigovori koje je Helenska Republika istaknula u pogledu zakonitosti obrazloženja Komisijine odluke.

Usto, trećim žalbenim razlogom tvrdi se da je prilikom donošenja pobijane presude povrijeđeno načelo proporcionalnosti, da je donesena na temelju pogrešnog tumačenja i primjene članka 296. UFEU-a te da je nedovoljno obrazložena.

B.

U pogledu dijela pobijane presude koji se odnosi na drugi tužbeni razlog u vezi s financijskim ispravkom od 5 % u području dodatnih potpora povezanih s površinom (točke 107. do 137. pobijane presude) ističu se dva žalbena razloga. Prvi (četvrti žalbeni razlog) se temelji na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 31. Uredbe br. 1290/2005 te članka 11. Uredbe br. 885/2006, na pogrešnom i/ili nedovoljnom i proturječnom obrazloženju pobijane presude, dok se drugim razlogom ističe to da se odluka sadržana u pobijanoj presudi temelji na pogrešnoj primjeni načela proporcionalnosti i pogrešnom tumačenju i primjeni članka 296. UFEU-a, kao i na nedovoljnom i proturječnom obrazloženju.

C.

Naposljetku, u pogledu dijela pobijane presude koji se odnosi na treći tužbeni razlog u vezi s financijskim ispravkom od 5 % u području ruralnog razvoja (točke 138. do 168. pobijane presude) ističe se (šesti žalbeni razlog) da je pobijana presuda, u dijelu u kojem se njome djelomično odbija zahtjev Helenske Republike, donesena bez ikakvog obrazloženja.