31.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 249/21


Жалба, подадена на 6 юни 2017 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 30 март 2017 г. по дело T-112/15, Република Гърция/Европейска комисия

(Дело C-341/17 P)

(2017/C 249/33)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска да се уважи жалбата, да се отмени решението, постановено от Общия съд на 30 март 2017 г. по дело Τ-112/15, в частта му, с която е отхвърлена неговата жалба, да се уважи жалбата, подадена от Република Гърция на 2 март 2015 г., да се отмени Решение 2014/950/ЕС на Европейската комисия от 19 декември 2014 г. в частта му, с която изключва от финансиране от страна на Европейския съюз някои разходи, направени от Република Гърция в сектора на мерките, свързани с площта за 2008 г. и съответстващи: a) на 10 % от общия размер на разходите, понесени за помощите, свързани с пасищата, б) на 5 % от общия размер на разходите, направени за допълнителни свързани разходи и в) на 5 % от общия размер на разходите, направени в сектора на развитие на селските райони, и да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага шест основания в подкрепа на жалбата си:

A.

Относно частта от обжалваното решение, с която е свързано първото основание за обжалване относно финансовата корекция в размер на 10 % на помощите, свързани с площите, използвани като пасища (точки 23—106 от обжалваното съдебно решение), се изтъкват три основания.

Първото основание за обжалване засяга неправилното тълкуване и прилагане на член 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 година, по отношение на определението за пасище, както и неправилното тълкуване и прилагане на член 296 ДФЕС и недостатъчното и неадекватно мотивиране на обжалваното съдебно решение.

Второто основание за обжалване е изведено от неправилно тълкуване и прилагане на член 296 ДФЕС и/или недостатъчно мотивиране на обжалваното съдебно решение в частта, с която се отхвърлят твърденията за нарушения, изтъкнати от Република Гърция що се отнася до легитимността на мотивите на решението на Комисията.

Впрочем с третото основание за обжалване се поддържа, че обжалваното съдебно решение е постановено в нарушение на принципа на пропорционалност, както и въз основа на погрешно тълкуване и прилагане на член 296 ДФЕС, и с недостатъчни мотиви.

B.

Относно частта от обжалваното съдебно решение, с която е свързано второто основание за обжалване относно финансовата корекция в размер на 5 % в сектора на допълнителните помощи за площи, свързани с производството (точки 107 — 137 от обжалваното съдебно решение), се изтъкват две основания. Първото (четвърто основание за обжалване) е изведено от неправилно тълкуване и прилагане на член 31 от Регламент № 1290/2005 и на член 11 от Регламент № 885/2006, от погрешни и/или недостатъчни и противоречиви мотиви на обжалваното съдебно решение, а второто основание е изведено от това, че произнасянето с обжалваното съдебно решение се основава на погрешно прилагане на принципа на пропорционалност, заедно с неправилно тълкуване и прилагане на член 296 ДФЕС, както и на недостатъчни и противоречиви мотиви.

C.

Накрая, относно частта от обжалваното съдебно решение, с която е свързано третото основание за обжалване относно финансовата корекция в размер на 5 % в сектора на развитие на селските райони (точки 138—168 от обжалваното съдебно решение), се изтъква, че (шесто основание за обжалване) обжалваното съдебно решение, в частта, с която отхвърля частично искането на Република Гърция, е било постановено при пълна липса на мотиви.