7.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 256/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 31. mail 2017 – kriminaalasi Ivan Gavanozovi süüdistuses

(Kohtuasi C-324/17)

(2017/C 256/14)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Ivan Gavanozov

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi õigus ja liikmesriigi kohtupraktika, mis näevad ette, et sisulisi põhjusi, millele tuginedes koostatakse Euroopa uurimismäärus, mille ese on läbiotsimise toimetamine korteris ja äriruumides ning teatavate esemete arestimine ja loa andmine tunnistaja ülekuulamiseks, ei saa vaidlustada määruse vastu vahetult õiguskaitsevahendi kasutamisega ega eraldi kahjuhüvitise nõude esitamisega, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/41 (1), mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades, artikliga 14?

2.

Kas viidatud direktiivi artikli 14 lõikest 2 tuleneb asjaomasele isikule vahetult õigus vaidlustada Euroopa uurimismääruse koostamiseks tehtud kohtulahend, kuigi liikmesriigi õigus sellist menetluslikku võimalust ette ei näe?

3.

Kas juhul, kui tõendite kogumise toiming on suunatud kolmanda isiku vastu, on isik, kelle vastu süüdistus esitati, asjaomane isik direktiivi artikli 14 lõike 4 tähenduses, võttes arvesse viidatud direktiivi artikli 14 lõiget 2 koostoimes artikli 6 lõike 1 punktiga a ja artikli 1 lõikega 4?

4.

Kas isik, kes elab ruumides või kasutab ruume, milles toimetatakse läbiotsimine või arestimine, ja/või isik, keda tunnistajana üle kuulatakse, on direktiivi artikli 14 lõikes 4 koostoimes lõikega 2 viidatud asjaomane isik?


(1)  ELT 2014, L 130, lk 1.