28.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 283/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 17. května 2017 – Rhein-Sieg-Kreis v. Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

(Věc C-266/17)

(2017/C 283/25)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: Rhein-Sieg-Kreis

Odpůrkyně: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

Předběžné otázky

1)

Je čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 (1) použitelný na smlouvy, jež nejsou smlouvami, které ve smyslu čl. 5 odst. 1 první věty nařízení (ES) č. 1370/2007 mají podobu koncesí na služby ve smyslu směrnice 2004/17/ES (2) nebo 2004/18/ES (3)?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

2)

Je v případě, kdy samostatný příslušný orgán podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 uzavře smlouvu o veřejných službách přímo s vnitřním provozovatelem, toto v rozporu se společnou kontrolou tohoto orgánu spolu s dalšími společníky vnitřního provozovatele, když je pravomoc zasahovat do veřejné přepravy cestujících v dané územní oblasti (čl. 2 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1370/2007) rozdělena mezi samostatný příslušný orgán a skupinu orgánů poskytujících integrované veřejné služby v přepravě cestujících, například tak, že pravomoc k uzavírání smluv o veřejných službách s vnitřním provozovatelem zůstane samostatnému příslušnému orgánu, avšak úkolem stanovení tarifu je pověřeno sdružení dopravního svazu zřízené pro zvláštní účely (Zweckverband Verkehrsverbund), ke kterému nepatří pouze tento samostatný orgán, ale i další orgány příslušné v jejich územních oblastech?

3)

Je v případě, kdy samostatný příslušný orgán podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 uzavře smlouvu o veřejných službách přímo s vnitřním provozovatelem, toto v rozporu se společnou kontrolou tohoto orgánu spolu s dalšími společníky vnitřního provozovatele, když podle jejich společenské smlouvy je při rozhodování o uzavírání, změně nebo ukončení smlouvy o veřejných službách podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 oprávněn hlasovat jen ten společník, který buď on sám, nebo jeho přímý nebo nepřímý vlastník uzavře smlouvu o veřejných službách podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 s vnitřním provozovatelem?

4)

Připouští čl. 5 odst. 2 druhá věta písm. b) nařízení (ES) č. 1370/2007, aby vnitřní provozovatel poskytoval veřejné služby v přepravě cestujících také pro další místně příslušné orgány v rámci jejich působnosti (včetně vnějších linek, nebo jiné vedlejší části dané činnosti zasahující do území v působnosti sousedních příslušných místních orgánů) v případě, kdy tyto služby nebyly zadány v organizovaném zadávacím řízení?

5)

Připouští čl. 5 odst. 2 druhá věta písm. b) nařízení (ES) č. 1370/2007, aby vnitřní provozovatel poskytoval veřejné služby v přepravě cestujících mimo oblast působnosti zadávajícího orgánu jiným pověřeným organizacím na základě smluv o veřejných službách, na něž se vztahují ustanovení o přechodném období podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1370/2007?

6)

K jakému datu musejí být splněny podmínky stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).