28.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 283/18


Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 17 май 2017 г. — Rhein-Sieg-Kreis/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

(Дело C-266/17)

(2017/C 283/25)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rhein-Sieg-Kreis

Ответници: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Приложим ли е член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 (1) към обществени поръчки, които по смисъла на член 5, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 1370/2007 не са под формата на договори за концесии за услуги съгласно Директиви 2004/17/ЕО (2) или 2004/18/ЕО (3)?

При утвърдителен отговор на първия преюдициален въпрос:

2)

В случай че индивидуален компетентен орган съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 възлага обществена поръчка за услуга директно на вътрешен оператор, налице ли е противоречие с изискването за съвместен контрол от страна на този орган и другите съдружници на вътрешния оператор, ако правомощието да се участва в обществения пътнически превоз в определен географски район (член 2, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1370/2007) е поделено между индивидуалния компетентен орган и група от органи, която предлага интегрирани обществени услуги за пътнически превоз, например по начин, че правомощието за възлагане на вътрешен оператор на обществени поръчки за услуги остава при индивидуалния компетентен орган, а правомощието за определяне на цените се прехвърля върху общинско обединение за извършване на обществен транспорт, към което заедно с индивидуалния орган участват и други компетентни органи в техните географски райони?

3)

В случай че индивидуален компетентен орган съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 възлага обществена поръчка за обществена услуга директно на вътрешен оператор, налице ли е противоречие с изискването за съвместен контрол от страна на този орган и другите съдружници на вътрешния оператор, ако съгласно дружествения му договор при решения относно сключването, изменението или прекратяването на договор за обществена поръчка за услуги по член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 право на глас има единствено този съдружник, който самостоятелно или чийто пряк или косвен собственик възлага обществена поръчка за услуга на вътрешния оператор по член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007?

4)

Допуска ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква б) от Регламент (ЕО) № 1370/2007 вътрешният оператор да предоставя обществени услуги за пътнически превоз и за други местни компетентни органи в рамките на района им на компетентност (включително изходящи линии или други второстепенни елементи на тази дейност, навлизащи в територията на съседни компетентни местни органи), ако те не са възложени в организирани конкурентни тръжни процедури?

5)

Допуска ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква б) от Регламент (ЕО) № 1370/2007 вътрешният оператор да предоставя обществени услуги за пътнически превоз за други компетентни органи, извън района на компетентност на възлагащия орган, на основание на обществени поръчки за предоставяне на услуги, които попадат в преходното правило на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1370/2007?

6)

Към кой момент следва да са изпълнени условията на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007?


(1)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 2007 г., стр. 1).

(2)  Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, ОВ L 134, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 3.

(3)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116.