24.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 239/28


Överklagande ingett den 8 maj 2017 av Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 28 februari 2017 i mål T-163/14, Canadian Solar Emea m.fl. mot rådet

(Mål C-237/17 P)

(2017/C 239/35)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande:: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (ombud: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionenens råd, Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-163/14,

bifalla ansökan i första instans och ogiltigförklara den angripna förordningen, i den mån det rör klagandena,

förplikta motparten att ersätta klagandenas rättegångskostnader samt sina egna kostnader, såväl i första instans som i överklagandet,

förplikta övriga parter i överklagandet att bära sina egna rättegångskostnader.

Klagandena har i andra hand yrkat att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-163/14,

återförvisa målet till tribunalen för avgörande,

fastställa att beslutet om rättegångskostnader i första instans och i överklagandet ska anstå till dess att tribunalen fattar ett slutgiltigt beslut,

förplikta övriga parter i överklagandet att bära sina egna rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att kräva att klagandena skulle visa att de hade ett sådant intresse som krävs för att göra gällande den första och den andra grunden. Under alla omständigheter har tribunalen gjort en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna, eftersom klagandena har ett sådant intresse.