24.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 239/28


Odvolanie podané 8. mája 2017: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2017 vo veci T-163/14, Canadian Solar Emea a i./Rada

(Vec C-237/17 P)

(2017/C 239/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (v zastúpení: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-163/14,

vyhovel žalobe podanej v prvostupňovom konaní a zrušil napadnuté nariadenie v rozsahu, v akom sa týka odvolateliek,

uložil odporcovi povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateliek v prvostupňovom aj odvolacom konaní,

uložil akýmkoľvek ďalším účastníkom konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania,

alternatívne

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-163/14,

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie,

rozhodol, že o trovách prvostupňového aj odvolacieho konania sa rozhodne v konečnom rozsudku Všeobecného súdu,

uložil akýmkoľvek ďalším účastníkom konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď vyžadoval, aby odvolateľky preukázali právny záujem v súvislosti s prvým a druhým žalobným dôvodom; v každom prípade Všeobecný súd pochybil pri kvalifikácii skutkového stavu, keďže odvolateľky mali takýto právny záujem.