24.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 239/28


Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. 8. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 28. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-163/14: Canadian Solar Emea jt versus nõukogu

(Kohtuasi C-237/17 P)

(2017/C 239/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (esindajad: advokaat J. Bourgeois, advocaat S. De Knop, advocaat M. Meulenbelt, advokaat A. Willems)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-163/14;

rahuldada esimeses astmes esitatud hagi ja tühistada vaidlustatud määrus apellante puudutavas osas;

mõista apellantide kohtukulud mõlemas kohtuastmes välja vastustajalt ja jätta vastustaja enda kohtukulud mõlemas kohtuastmes tema enda kanda;

jätta teiste menetlusosaliste kohtukulud nende endi kanda;

Teise võimalusena:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-163/14;

saata kohtuasi tagasi uueks otsustamiseks Üldkohtule;

otsustada kohtukulude kandmine esimeses kohtuastmes ja apellatsioonimenetluses lõplikus Üldkohtu otsuses;

jätta teiste menetlusosaliste kohtukulud nende endi kanda.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta nõudis, et apellandid tõendaksid oma huvi esimese ja teise väite esitamiseks; igal juhul rikkus Üldkohus õigusnormi faktiliste asjaolude õiguslikul kvalifitseerimisel, kuna apellantidel on selline huvi olemas.