24.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 239/28


Appel iværksat den 8. maj 2017 af Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd og Csi Solar Power (China), Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 28. februar 2017 i sag T-163/14, Canadian Solar Emea m.fl. mod Rådet

(Sag C-237/17 P)

(2017/C 239/35)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd og Csi Solar Power (China), Inc. (ved avocat J. Bourgeois, advocaat S. De Knop, advocaat M. Meulenbelt og avocat A. Willems)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom i sag T-163/14 ophæves.

Der gives medhold i påstandene i første instans, og den omtvistede forordning annulleres, for så vidt som den vedrører appellanterne.

Kommissionen tilpligtes at betale appellanternes omkostninger og bære sine egne omkostninger, både i første instans og appelsagen.

De øvrige parter i appelsagen tilpligtes at bære deres egne omkostninger.

Subsidiært

Rettens dom i sag T-163/14 ophæves.

Sagen hjemvises til Retten til afgørelse.

Afgørelsen om omkostningerne i første instans og i appelsagen udsættes til Domstolens dom.

De øvrige parter i appelsagen tilpligtes at bære deres egne omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten begik en retlig fejl, idet den krævede, at appellanterne godtgjorde en interesse i at gøre det første og det andet anbringende gældende. Retten begik under alle omstændigheder en fejl ved den retlige kvalificering af de faktiske omstændigheder, da appellanterne har en sådan interesse.