24.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 239/27


Överklagande ingett den 8 maj 2017 av Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 28 februari i mål T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH m.fl. mot rådet

(Mål C-236/17 P)

(2017/C 239/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (ombud: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-162/14,

bifalla ansökan i första instans och ogiltigförklara den angripna förordningen, i den mån det rör klagandena,

förplikta motparten att ersätta klagandenas rättegångskostnader samt sina egna kostnader, såväl i första instans som i överklagandet,

förplikta övriga parter i överklagandet att bära sina egna rättegångskostnader.

Klagandena har i andra hand yrkat att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-162/14,

återförvisa målet till tribunalen för avgörande,

fastställa att beslutet om rättegångskostnader i första instans och i överklagandet ska anstå till dess att tribunalen fattar ett slutgiltigt beslut,

förplikta övriga parter i överklagandet att bära sina egna rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att kräva att klagandena skulle visa att de hade ett sådant intresse som krävs för att göra gällande den första och den andra grunden. Under alla omständigheter har tribunalen gjort en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna, eftersom klagandena har ett sådant intresse.

2.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att kräva att klagandena skulle visa att de hade ett sådant intresse som krävs för att göra gällande den tredje grunden. Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 2.7 a i förordning 1225/2009 (nedan kallad grundförordningen). (1)

3.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att konstatera att förordning 1168/2012 var tillämplig på den aktuella antidumpningsundersökningen (2). Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att konstatera att kommissionens uteblivna bedömning av klagandenas begäran om marknadsekonomisk behandling inte utgör hinder för att tillämpa den omtvistade förordningen.

4.

Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillåta institutionerna att sätta antidumpningstullen på en nivå som ska motverka skada som orsakats av andra faktorer än dumpad import. Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att felaktigt tillämpa omvänd bevisbörda.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 2009, s. 51). Artikel 2.7 a i grundförordningen har sedan dess ersatts med en identisk artikel 2.7a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2012 av den 12 december 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 344, 2012, s. 1).