24.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 239/27


Odvolanie podané 8. mája 2017: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2017 vo veci T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH a i./Rada

(Vec C-236/17 P)

(2017/C 239/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (v zastúpení: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-162/14,

vyhovel žalobe podanej v prvostupňovom konaní a zrušil napadnuté nariadenie v rozsahu, v akom sa týka odvolateliek,

uložil odporcovi povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateliek v prvostupňovom aj odvolacom konaní,

uložil akýmkoľvek ďalším účastníkom konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania,

alternatívne

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-162/14,

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie,

rozhodol, že o trovách prvostupňového aj odvolacieho konania sa rozhodne v konečnom rozsudku Všeobecného súdu,

uložil akýmkoľvek ďalším účastníkom konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď vyžadoval, aby odvolateľky preukázali právny záujem v súvislosti s prvým a druhým žalobným dôvodom; v každom prípade Všeobecný súd pochybil pri kvalifikácii skutkového stavu, keďže odvolateľky mali takýto právny záujem.

2.

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď vyžadoval, aby odvolateľky preukázali právny záujem v súvislosti s tretím žalobným dôvodom; Všeobecný súd pochybil pri výklade článku 2 ods. 7 písm. a) nariadenia č. 1225/2009 (ďalej len „základné nariadenie“) (1).

3.

Všeobecný súd pochybil, keď rozhodol, že na prejednávané antidumpingové vyšetrovanie (2) sa vzťahuje nariadenie č. 1168/2012; Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že skutočnosť, že Komisia nerozhodla o žiadosti odvolateliek o trhovohospodárke zaobchádzanie, nemá za následok neplatnosť napadnutého nariadenia.

4.

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď umožnil inštitúciám, aby stanovili antidumpingové clo vo výške zodpovedajúcej ujme spôsobenej inými okolnosťami než dovozy poznačené dumpingom; Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď neoprávnene preniesol dôkazné bremeno.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51). Článok 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia bol nahradený v rovnakom znení článkom 2 ods. 7 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 344, 2012, s. 1).