25.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Nemecko) 3. apríla 2017 – Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland

(Vec C-163/17)

(2017/C 318/03)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Abubacarr Jawo

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálne otázky

1.

Je žiadateľ o azyl na úteku v zmysle článku 29 ods. 2 druhej vety nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (1) iba v tom prípade, ak sa cielene a vedome vymaní z dosahu zodpovedného vnútroštátneho orgánu za vykonanie odovzdania s úmyslom prekaziť alebo sťažiť odovzdanie alebo stačí, aby sa dlhšiu dobu nezdržiaval na mieste prideleného bydliska a neupovedomil úrady o svojej neprítomnosti, v dôsledku čoho sa plánované odovzdanie nemôže uskutočniť?

Môže sa dotknutá osoba odvolávať na správne uplatnenie predpisu a v konaní namierenom proti rozhodnutiu o odovzdaní namietať, že už uplynula lehota šiestich mesiacov na odovzdanie, pretože nebol na úteku?

2.

Možno predĺžiť lehotu podľa článku 29 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 604/2013 iba na základe tej skutočnosti, že odovzdávajúci členský štát informuje ešte pred uplynutím lehoty zodpovedný členský štát o tom, že dotknutá osoba je na úteku a zároveň uvedie konkrétnu lehotu, najviac v trvaní 18 mesiacov, v ktorej dôjde k odovzdaniu alebo možno lehotu predĺžiť iba po vzájomnej dohode zúčastnených členských štátov o dlhšej lehote?

3.

Je odovzdanie žiadateľa do zodpovedného členského štátu neprípustné, ak by bol v prípade priznania medzinárodnej ochrany v tomto štáte s prihliadnutím na životné podmienky, ktoré možno očakávať, vystavený skutočnému riziku zaobchádzania v zmysle článku 4 Charty základných práv Európskej únie?

Patrí odpoveď na tieto otázky ešte do pôsobnosti práva Únie?

Podľa akých noriem vyplývajúcich z práva Únie sa majú posudzovať životné podmienky osoby, ktorej sa priznala medzinárodná ochrana?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31.