29.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 168/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 27. března 2017 – Köln-Aktienfonds Deka v. Staatssecretaris van Financiën

(Věc C-156/17)

(2017/C 168/34)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Köln-Aktienfonds Deka

Odpůrce: Staatssecretaris van Financiën

Další účastníci řízení: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Předběžné otázky

1)

Brání článek 56 SES (nyní článek 63 SFEU) tomu, aby investičnímu fondu, který je usazen mimo Nizozemsko, nebyla vrácena nizozemská daň z dividend, která byla vybrána z dividend, jež uvedený fond získal od subjektů usazených v Nizozemsku, z toho důvodu, že se na něj nevztahuje povinnost provést srážku nizozemské daně z dividend, zatímco na takové vrácení daně má nárok daňový subjekt kolektivního investování, který je usazen v Nizozemsku a jenž pro účely nizozemské daně z dividend každoročně vyplácí investiční výnosy svým akcionářům či podílníkům?

2)

Brání článek 56 SES (nyní článek 63 SFEU) tomu, aby investičnímu fondu, který je usazen mimo Nizozemsko, nebyla vrácena nizozemská daň z dividend, která byla vybrána z dividend, jež uvedený fond získal od subjektů usazených v Nizozemsku, z toho důvodu, že uspokojivě neprokázal, že jeho akcionáři či podílníci splňují podmínky stanovené nizozemskými právními předpisy?

3)

Brání článek 56 SES (nyní článek 63 SFEU) tomu, aby investičnímu fondu, který je usazen mimo Nizozemsko, nebyla vrácena nizozemská daň z dividend, která byla vybrána z dividend, jež uvedený fond získal od subjektů usazených v Nizozemsku, z toho důvodu, že každoročně nevyplácí svým akcionářům či podílníkům veškeré investiční výnosy, a to nejpozději do osmi měsíců po uplynutí účetního období, přestože v zemi, v níž je usazen, se podle použitelných právních předpisů investiční výnosy v rozsahu, v němž nejsou vyplaceny, považují a) za vyplacené a/nebo b) jsou zohledněny v rámci daně, která je v takové zemi vybírána od akcionářů či podílníků, jako by byly vyplaceny, zatímco na takové vrácení daně má nárok daňový subjekt kolektivního investování, který je usazen v Nizozemsku a jenž pro účely nizozemské daně z dividend každoročně vyplácí veškeré investiční výnosy svým akcionářům či podílníkům?