29.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 15 mars 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D. mot Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Mål C-136/17)

(2017/C 168/33)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: G. C., A. F., B. H., E. D

Motpart: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Tolkningsfrågor

1)

Med beaktande av sökmotorleverantörens specifika skyldigheter, befogenheter och möjligheter, är förbudet för andra registeransvariga att behandla uppgifter som avses i artikel 8.1 och 8.5 i direktiv 95/46 (1), bortsett från i de undantagsfall som anges i denna rättsakt, även tillämpligt för sökmotorleverantören i dess egenskap av registeransvarig för den behandling som denna sökmotor medför?

2)

För det fall fråga 1 ska besvaras jakande:

Ska bestämmelserna i artikel 8.1 och 8.5 i direktiv 95/46 tolkas så, att förbudet för sökmotorleverantören att behandla de uppgifter som omfattas av dessa bestämmelser – med förbehåll för de undantag som föreskrivs i direktivet – innebär att sökmotorleverantören har en generell skyldighet att efterkomma begäranden om att ta bort länkar till webbplatser som behandlar sådana uppgifter?

Hur ska mot denna bakgrund undantagen i artikel 8.2 a och e i direktiv 95/46 tolkas, när de tillämpas på en sökmotorleverantör, med beaktande av dennes specifika skyldigheter, befogenheter och möjligheter? I synnerhet, kan en sökmotorleverantör vägra att efterkomma en begäran om att ta bort länkar när denne konstaterar att länkarna i fråga leder till innehåll som även om det innehåller uppgifter som omfattas av de kategorier som räknas upp i artikel 8.1 även ingår i tillämpningsområdet för undantagen i artikel 8.2, särskilt leden a och e?

Ska på samma sätt bestämmelserna i direktiv 95/46 tolkas så, att när de länkar vilka begäran om borttagande avser leder till behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande vilka i enlighet med artikel 9 i direktiv 95/46 kan insamla och behandla uppgifter som omfattas av de kategorier som nämns i artikel 8.1 och 8.5 i detta direktiv, kan sökmotorleverantören med hänvisning till denna omständighet vägra att efterkomma en begäran om borttagande?

3)

För det fall fråga 1 ska besvaras nekande:

Vilka av de specifika kraven i direktiv 95/46 måste sökmotorleverantören uppfylla, med beaktande av dennes skyldigheter, befogenheter och möjligheter?

När sökmotorleverantören konstaterar att de länkar vilka begärts borttagna leder till webbplatser som innehåller uppgifter vilkas publicering på dessa webbplatser är otillåten, ska bestämmelserna i direktiv 95/46 tolkas så, att

sökmotorleverantören är skyldig att ta bort dessa länkar från listan med sökresultat som visas efter en sökning på namnet på den som begärt borttagande?

eller att de endast innebär att sökmotorleverantören behöver beakta denna omständighet för att bedöma huruvida den inkomna begäran om borttagande är välgrundad?

eller att denna omständighet helt saknar betydelse för nämnda bedömning?

För det fall denna omständighet inte helt saknar betydelse: Hur ska man bedöma huruvida det är tillåtet att publicera de omtvistade uppgifterna på webbplatser som härrör från behandlingar som inte omfattas av det territoriella tillämpningsområdet för direktiv 95/46, och följaktligen för de nationella lagstiftningar genom vilket det genomförs?

4)

Oavsett hur fråga 1 ska besvaras:

Oberoende av tillåtligheten av publiceringen av personuppgifter på webbplatsen till vilken den omtvistade länken leder, ska bestämmelserna i direktiv 95/46 tolkas så, att

när den som begärt borttagande visat att dessa uppgifter är ofullständiga eller felaktiga, eller inte är uppdaterade, är sökmotorleverantören skyldig att efterkomma motsvarande begäran om borttagande?

i synnerhet, när den som begärt borttagande visar att, med beaktande av utgången av det rättsliga förfarandet, uppgifterna om ett tidigare skede i förfarandet inte längre motsvarar den faktiska situationen, är sökmotorleverantören skyldig att ta bort länkar till webbplatser som innehåller sådana uppgifter?

Ska bestämmelserna i artikel 8.5 i direktiv 95/46 tolkas så, att uppgifter om förundersökning avseende en person eller om en rättsprocess, och den efterföljande domen, utgör uppgifter om lagöverträdelser och brottmålsdomar? När en webbplats innehåller uppgifter om fällande domar och rättsliga förfaranden avseende en fysisk person omfattas den generellt av tillämpningsområdet för dessa bestämmelser?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).