24.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 129/6


2017 m. vasario 14 d.TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimo byloje T-177/13 TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Komisija

(Byla C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV, atstovaujamos QC K. Smith, baristerio J. Stevenson

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), Monsanto Europe, Monsanto Company

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamo Bendrojo Teismo sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus,

priimti naują sprendimą, kuriuo Komisijos sprendimai panaikinami taip, kaip buvo išdėstyta Bendrajam Teismui pateiktuose reikalavimuose, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą Bendrajam Teismui dar kartą nagrinėti iš esmės. Sprendimas šiuo klausimu priklauso nuo to, kuriam(-iems) apeliacinio skundo pagrindui(-ams) bus pritarta,

priteisti iš Komisijos apeliančių bylinėjimosi išlaidas ir

įpareigoti imtis bet kokių kitų priemonių, kurios, teismo manymu, yra tinkamos.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės prašo Teisingumo Teismo panaikinti 2016 m. gruodžio 15 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą TestBioTech ir kt./Komisija (T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736) (toliau – sprendimas), apie kurį apeliantėms buvo pranešta 2016 m. gruodžio 19 d. Tuo sprendimu Bendrasis Teismas atmetė apeliančių ieškinį, kuriuo apeliantės prašė panaikinti tris joms skirtus iš esmės identiškus Europos Komisijos sprendimus. Tuose sprendimuose buvo nustatyta, kad apeliančių skundai dėl Sprendimo Nr. 2012/347 (1), kuriuo Monsanto Europe SA suteikiamas leidimas pateikti į rinką jos genetiškai modifikuotas sojas MON 87701 × MON 89788 (toliau – sojos), vadovaujantis Reglamentu Nr. 1829/2003 (2) dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (toliau – GM reglamentas), yra nepagrįsti. Šie sprendimai toliau vadinami Komisijos sprendimais.

Apibendrinant pažymėtina, kad, atmesdamas apeliančių skundus dėl Komisijos sprendimų, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes:

a)

tam tikras apeliančių prašymų dėl sprendimo panaikinimo dalis pripažino nepriimtinomis remdamasis tuo, kad prašymuose dėl persvarstymo, pateiktuose pagal Orhuso reglamento (3) 10 straipsnį, nebuvo nurodytos visos tikslios informacijos ar motyvų, pagrindžiančių Bendrajam Teismui pateiktą apeliacinį skundą, ir (arba) tuo, kad nebuvo laikytasi kitų procedūrinių reikalavimų;

b)

taikė neteisingą ir neįmanomą įrodinėjimo naštą nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), kurios aplinkos tikslais teikia skundus pagal Orhuso reglamento 10 ir 12 straipsnius;

c)

nepripažino, kad EFSA pateiktos gairės kartu su jos teisiniais įsipareigojimais kelia teisėtų lūkesčių, jog šių gairių bus laikomasi;

d)

nustatė, kad nereikėjo atlikti GM reglamente (ir EFSA gairėse) nurodyto dviejų etapų saugumo vertinimo. Vietoje to, GM reglamente nustatytų įsipareigojimų laikymuisi būtų pakakę (ir šiuo atveju pakako) tik pirmojo etapo – genetiškai modifikuotų kultūrų ir panašių kultūrų palyginimo;

e)

rėmėsi Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 (4) („Pesticidų reglamentas“) atmesdamas tam tikras apeliančių skundo dalis, kuriose teigiama, kad galimas sojų toksiškumas nebuvo tinkamai ištirtas ir nebuvo stebimas sojų poveikis po leidimo suteikimo.


(1)  2012 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 171, 2012, p. 13).

(2)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 32 t., p. 432).

(3)  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006, p. 13).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005, p. 1).