24.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 129/6


Appel iværksat den 14. februar 2017 af TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV og Sambucus eV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 15. december 2016 i sag T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV og Sambucus eV mod Kommissionen

(Sag C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV og Sambucus eV (ved K. Smith, QC, og barrister J. Stevenson)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Monsanto Europe og Monsanto Company

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Dommens konklusion 1) og 2) ophæves.

Dommen ændres, og der træffes en ny afgørelse om annullation af Kommissionens afgørelser, således som påstået for Retten, subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på en komplet fornyet behandling. Beslutningen herom afhænger af, hvilke appelanbringender der tiltrædes.

Kommissionen tilpligtes at betale appellanternes omkostninger.

Der træffes afgørelse om enhver anden foranstaltning, der findes at være nødvendig.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne opfordrer Domstolen til at tilsidesætte eller ophæve dom af 15. december 2016 afsagt af Den Europæiske Unions Ret, Testbiotech m.fl. mod Kommissionen (T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736) (herefter »dommen«), som forkyndt for appellanterne den 19. december 2016. I dommen frifandt Retten Kommissionen for appellanternes påstand om annullation af Europa-Kommissionens tre materielt identiske afgørelser rettet til appellanterne. Disse afgørelser bestemte nemlig, at deres klager over afgørelse 2012/347 (1) om tilladelse til markedsføring i henhold til forordning nr. 1829/2003 (2) om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer udstedt til Monsanto Europe SA vedrørende dennes genetisk modificerede sojabønne »MON 87701 x MON 89788« (herefter »sojabønnen«) ikke var begrundede. Der henvises herefter til disse afgørelser som »Kommissionens afgørelser«.

Med forkastelsen af appellanternes anbringender vedrørende Kommissionens afgørelser begik Retten en retlig fejl, idet den:

a)

afviste visse dele af appellanternes påstande om annullation, henset til at anmodningerne om at få sagen overvejet på ny indgivet i henhold til artikel 10 i Aarhus-forordningen (3) ikke indeholdt alle de præcise detaljer eller begrundelser til støtte for sagen for Retten, og/eller at andre processuelle krav ikke var opfyldt

b)

anvendte en ukorrekt og umulig bevisbyrde for ikke-statslige organisationer (herefter »NGO’er«), der på vegne af miljøet havde anmodet om intern prøvelse eller anlagt sag i henhold til henholdsvis artikel 10 og 12 i Aarhus-forordningen

c)

ikke anerkendte, at EFSA’s vejledning, der er udstedt i overensstemmelse med dennes retlige forpligtelser, indebærer en legitim forventning om, at den vil blive overholdt

d)

besluttede, at den sikkerhedsvurdering i to trin, der kræves i henhold til forordningen om genetisk modificerede fødevarer (og EFSA’s vejledning), ikke nødvendigvis skulle opfyldes. I stedet for kunne alene det første trin, sammenligningen af den genmodificerede afgrøde med dens komparatorer, være tilstrækkeligt (og var det i dette tilfælde) til at opfylde forpligtelserne i henhold til forordning nr. 1829/2003

e)

støttede sig på forordning (EF) nr. 396/2005 (4), da den afslog visse dele af appellanternes klage over den manglende passende undersøgelse af sojabønnens potentielle toksicitet og over manglende overvågning af sojabønnens virkninger efter udstedelsen af tilladelsen.


(1)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28.6.2012 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 87701 x MON 89788-sojabønne (MON-877Ø1-2 x MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT 2012, L 171, s. 13).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22.9.2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6.9.2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT 2006, L 264, s. 13).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23.2.2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT 2005, L 70, s. 1).