24.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 129/6


Kasační opravný prostředek podaný dne 14. února 2017 TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. prosince 2016 ve věci T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV v. Komise

(Věc C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV (zástupkyně: K. Smith QC, J. Stevenson, Barrister)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Monsanto Europe, Monsanto Company

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil body 1 a 2 výroku rozsudku Tribunálu;

vydal nový rozsudek ve věci, kterým by zrušil rozhodnutí Komise v rozsahu, v němž bylo zrušení navrhováno v řízení před Tribunálem, nebo podpůrně vrátil věc Tribunálu k novému projednání;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení; a

přijal veškerá další opatření, která považuje za vhodná.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky vyzývají Soudní dvůr, aby zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 15. prosince 2016, Testbiotech a další v. Komise (T 177/13, ECLI:EU:T:2016:736) (dále jen „rozsudek“) doručený navrhovatelkám dne 19. prosince 2016. V rozsudku Tribunál zamítl žalobu navrhovatelek, kterou se domáhaly zrušení tří v zásadě totožných rozhodnutí Evropské komise určených navrhovatelkám. Uvedená rozhodnutí stanovila, že jejich stížnosti proti rozhodnutí 2012/347 (1) o povolení uděleném společnosti Monsanto Euroe SA uvádět produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju „MON 87701 × MON 89788“ na trh podle nařízení č. 1829/2003 (2) o geneticky modifikovaných potravinách a krmivu, nejsou opodstatněné. Uvedená rozhodnutí budou nadále označována jako „rozhodnutí Komise“.

Podle navrhovatelek se Tribunál zamítnutím stížností navrhovatelek proti rozhodnutím Komise dopustil nesprávného právního posouzení, když:

a)

konstatoval nepřípustnost určitých částí žaloby na neplatnost s tím, že podání na základě článku 10 Aarhuské úmluvy (3) neobsahovala všechny podrobnosti či důvody předložené na podporu návrhových žádání před Tribunálem a/nebo nebyly splněny jiné procesní požadavky;

b)

uplatnil nesprávné či nemožné důkazní břemeno na nevládní neziskové organizace, které vznesly námitky ve prospěch životního prostředí na základě článků 10 a 12 Aarhuské úmluvy;

c)

neuznal, že pokyny EFSA v souladu s jeho zákonnými povinnostmi vedou k legitimnímu očekávání, že budou naplněny;

d)

určil, že dvoufázové posouzení bezpečnosti vyžadované nařízením o geneticky modifikovaných potravinách a krmivu (a pokyny EFSA) nemusí být dodrženy; místo toho určil, že první fáze posouzení, tedy srovnání geneticky modifikovaných odrůd a jejich referenčních odrůd, může stačit (a v projednávané věci stačí) ke splnění povinností stanovených uvedeným nařízením;

e)

pro účely odmítnutí určitých prvků žaloby týkajících se nedostatku posouzení ohledně možné toxicity geneticky modifikované sóji a monitorování dopadu uvedených odrůd po povolení jejich uvedení na trh, se Tribunál opřel o nařízení (ES) č. 396/2005 (4).


(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2012 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2012) 4312) (Úř. věst. L 171, s. 13).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, s. 13).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, s. 1).