24.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 129/6


Жалба, подадена на 14 февруари 2017 г. от TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 15 декември 2016 г. по дело T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Комисия

(Дело C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV (представители: K. Smith QC, J. Stevenson, Barrister)

Други страни в производството: Европейска комисия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Европейски орган за безопасност на храните, Monsanto Europe, Monsanto Company

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени точки 1 и 2 от диспозитива на съдебното решение;

да преразгледа съдебното решение и да отмени актовете на Комисията в съответствие с исканията, предявени пред Общия съд, а при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд за ново пълно разглеждане. Решението в тази му част зависи от обстоятелството кое (кои) от основанията за обжалване ще бъде (ще бъдат) уважен(и);

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателите и

да постанови други мерки, които счете за необходими

Основания и основни доводи

Жалбоподателите искат от Съда да отмени съдебното решение, постановено от Общия съд на Европейския съюз на 19 декември 2016 г., Testbiotech и др./Комисия (T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736) (наричано по-нататък „съдебното решение“), връчено на жалбоподателите на 19 декември 2016 г. С това съдебно решение Общият съд отхвърля исканията на жалбоподателите за отмяна на три идентични по същество решения на Европейската комисия, които са адресирани до жалбоподателите. С тези решения всъщност се приемат за неоснователни техните жалби срещу Решение 2012/347 (1), предоставящо разрешение за пускане на пазара по Регламент № 1829/2003 (2) относно генетично модифицираните храни и фуражи (наричан по-нататък „Регламентът за ГМ“) на Monsanto Europe SA за неговата генно модифицирана соя „MON 87701 x MON 89788“ (наричана по-нататък „соята“). Тези решения се наричат по-нататък „решенията на Комисията“.

Според жалбоподателите, като отхвърлил доводите на жалбоподателите срещу решенията на Комисията, Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото накратко:

а)

като приел за недопустими определени части от подадените от жалбоподателите жалби за отмяна, като приел, че исканията за преразглеждане, подадени на основание на член 10 от Орхуския регламент (3), не съдържали всички точни подробности или съображения, изложени в подкрепа на посочените основания пред Общия съд и/или че не били изпълнени други процедурни изисквания.

б)

като възложил непоносима тежест на доказване върху неправителствените организации („НПО“), подаващи жалби за защита на природата по членове 10 и 12 Орхуския регламент.

в)

като отказал да признае, че въз основа на указанието, издадено от ЕОБХ в съответствие с неговите законови задължения, се пораждат обосновани очаквания за жалбоподателя, че това указание ще бъде спазвано.

г)

като приел, че не било необходимо да се спазва изискването за извършване на оценка на два етапа в съответствие с Регламента за ГМ (и с указанието на ЕОБХ). Вместо това той приел, че първият етап от проверката — съпоставката на генномодифицираните култури и признаците, по които те били сравнявани — можел да бъде приет (а в конкретния случай това е и направено) за достатъчен с оглед на изпълнението на задълженията по Регламента за ГМ.

д)

като се позовал на Регламент (ЕО) № 396/2005 (4) („Регламентът за пестицидите“), за да отхвърли определени части от изложените от жалбоподателите оплаквания за недостатъчно проучване на потенциалната токсичност на соята на зърна и за недостатъчно наблюдение на въздействието на соята на зърна след издаването разрешението.


(1)  Решение за изпълнение на Комисията от 28 юни 2012 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87701 × MON 89788 (MON-87701-2 × MON-89788-1) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 171, 2012 г., стр. 13).

(2)  Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 41, стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 2006 г., стp. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 126).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 70, 2005, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 63, стр. 55).