8.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/28


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 13 februari 2017 – X mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Mål C-77/17)

(2017/C 144/37)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: X

Motpart: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Tolkningsfrågor

A.

Ska artikel 14.5 i direktiv 2011/95/EU (1) tolkas så, att den inför en ny bestämmelse om undantag från det beviljande av flyktingstatus som föreskrivs i artikel 13 i samma direktiv och, följaktligen, från artikel 1 A i Genèvekonventionen?

B.

För det fall fråga A besvaras jakande, är artikel 14.5, tolkad på detta sätt, förenlig med artikel 18 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 78.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i vilka det bland annat föreskrivs att EU:s sekundärrätt ska överensstämma med Genèvekonventionen, vilken i artikel 1 F föreskriver en undantagsbestämmelse som har utformats på ett uttömmande sätt och som ska tolkas restriktivt?

C.

För det fall fråga A besvaras nekande, ska artikel 14.5 i direktiv 2011/95/EU tolkas så, att den inför ett skäl för nekande av flyktingstatus som inte föreskrivs i Genèvekonventionen, vilken konvention ska respekteras enligt artikel 18 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 78.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

D.

För det fall fråga C besvaras jakande, är artikel 14.5 i ovan nämnda direktiv förenlig med artikel 18 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 78.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i vilka det bland annat föreskrivs att EU:s sekundärrätt ska överensstämma med Genèvekonventionen, med beaktande av att nämnda artikel 14.5 inför ett skäl för nekande av flyktingstatus utan någon sådan prövning av fruktan för förföljelse som krävs i artikel 1 A i Genèvekonventionen?

E.

För det fall frågorna A och C besvaras nekande, hur kan artikel 14.5 i ovan nämnda direktiv tolkas på ett sätt som överensstämmer med artikel 18 i stadgan och artikel 78.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i vilka det bland annat föreskrivs att EU:s sekundärrätt ska överensstämma med Genèvekonventionen?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).