8.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 144/28


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) 13. februarja 2017 – X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Zadeva C-77/17)

(2017/C 144/37)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija)

Vprašanja za predhodno odločanje

A.

Ali je treba člen 14(5) Direktive 2011/95/EU (1) razlagati tako, da določa novo klavzulo o izključitvi statusa begunca, določenega v členu 13 te direktive in torej v členu 1(A) Ženevske konvencije?

B.

Če je odgovor na vprašanje A pritrdilen, ali je tako razlagani člen 14(5) združljiv s členom 18 Listine o temeljnih pravicah in členom 78(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določata med drugim skladnost evropske sekundarne zakonodaje z Ženevsko konvencijo, katere klavzula o izključitvi, določena v členu 1(F), je zasnovana izčrpno in jo je treba razlagati ozko?

C.

Če je odgovor na vprašanje A nikalen, ali je treba člen 14(5) Direktive 2011/95/EU razlagati tako, da se z njim uvaja razlog za zavrnitev priznanja statusa begunca, ki ni določen v Ženevski konvenciji, katere spoštovanje se zahteva s členom 18 Listine o temeljnih pravicah in členom 78(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije?

D.

Če je odgovor na vprašanje C pritrdilen, ali je člen 14(5) zgoraj navedene direktive združljiv s členom 18 Listine o temeljnih pravicah in členom 78(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določata med drugim skladnost evropske sekundarne zakonodaje z Ženevsko konvencijo, glede na to, da se s tem členom uvaja razlog za zavrnitev priznanja statusa begunca brez vsakršne preučitve strahu pred preganjanjem, kot se zahteva s členom 1(A) Ženevske konvencije?

E.

Če je odgovor na vprašanji A in C nikalen, kako člen 14(5) zgoraj navedene direktive razlagati skladno s členom 18 Listine in členom 78(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določata med drugim skladnost evropske sekundarne zakonodaje z Ženevsko konvencijo?


(1)  Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (Ul L 337, str. 9).