8.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 144/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgicko) 13. februára 2017 – X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Vec C-77/17)

(2017/C 144/37)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil du Contentieux des Étrangers

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciálne otázky

A.

Má sa článok 14 ods. 5 smernice 2011/95/EÚ (1) vykladať v tom zmysle, že vytvára nový dôvod na vylúčenie z postavenia utečenca v zmysle článku 13 tej istej smernice, a teda aj v zmysle článku 1 písm. A Ženevského dohovoru?

B.

Ak je odpoveď na túto otázku A kladná, je takto vyložený článok 14 ods. 5 zlučiteľný s článkom 18 Charty základných práv a článkom 78 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré predpokladajú najmä súlad európskeho sekundárneho práva so Ženevským dohovorom, v ktorom je dôvod na vylúčenie podľa článku 1 písm. F sformulovaný taxatívne a je predmetom reštriktívneho výkladu?

C.

Ak je odpoveď na otázku A záporná, má sa článok 14 ods. 5 smernice 2011/95/EÚ vykladať v tom zmysle, že ustanovuje dôvod na odmietnutie priznať postavenie utečenca, ktorý nie je uvedený v Ženevskom dohovore, ktorého dodržiavanie ukladajú článok 18 Charty základných práv a článok 78 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

D.

Ak je odpoveď na otázku C kladná, je článok 14 ods. 5 vyššie uvedenej smernice zlučiteľný s článkom 18 Charty základných práv a článkom 78 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa ustanovuje predovšetkým súlad európskeho sekundárneho práva so Ženevským dohovorom, keďže ustanovuje dôvod na odmietnutie priznať postavenie utečenca, a to bez akéhokoľvek preskúmania obáv z prenasledovania, ako to vyžaduje článok 1 písm. A Ženevského dohovoru?

E.

Ak sú odpovede na otázky A a C záporné, ako sa má článok 14 ods. 5 vyššie uvedenej smernice vykladať v súlade s článkom 18 Charty a článkom 78 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré ustanovujú najmä súlad európskeho sekundárneho práva so Ženevským dohovorom?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9).