8.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 144/28


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2017. uputio Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) – X protiv Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Predmet C-77/17)

(2017/C 144/37)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil du Contentieux des Étrangers

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: X

Tuženik: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prethodna pitanja

A.

Treba li članak 14. stavak 5. Direktive 2011/95/EZ (1) tumačiti na način da se njime stvara nova klauzula o isključenju iz statusa izbjeglice predviđenog u članku 13. iste direktive i, slijedom toga, iz članka 1. A Ženevske konvencije?

B.

U slučaju pozitivnog odgovora na pitanje A, je li tako protumačen članak 14. stavak 5.u skladu sa člankom 18. Povelje o temeljnim pravima i člankom 78. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji osobito predviđaju usklađenost sekundarnog europskog prava sa Ženevskom konvencijom čija je klauzula o isključenju, predviđena u članku 1. F taksativna i treba je strogo tumačiti?

C.

U slučaju negativnog odgovora na pitanje A, treba li članak 14. stavak 5. Direktive 2011/95/EZ tumačiti na način da se njime uvodi razlog za ukidanje statusa izbjeglice koji nije predviđen u Ženevskoj konvenciji, a koja se mora poštovati na temelju članka 18. Povelje o temeljnim pravima i članka 78. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije?

D.

U slučaju pozitivnog odgovora na pitanje C, je li članak 14. stavak 5. prethodno navedene direktive u skladu s člankom 18. Povelje o temeljnim pravima i člankom 78. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji osobito predviđaju usklađenost sekundarnog europskog prava sa Ženevskom konvencijom jer se njime uvodi razlog za odbijanje statusa izbjeglice bez ikakvog ispitivanja straha od proganjanja kao što zahtijeva članak 1. A, Ženevske konvencije?

E.

U slučaju negativnog odgovora na pitanja A i C, koje je tumačenje članka 14. stavka 5. prethodno navedene direktive u skladu s člankom 18. Povelje o temeljnim pravima i člankom 78. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji osobito predviđaju usklađenost sekundarnog europskog prava sa Ženevskom konvencijom?


(1)  Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.)