8.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/28


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) 13. veebruaril 2017 – X versus Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Kohtuasi C-77/17)

(2017/C 144/37)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil du Contentieux des Étrangers

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: X

Vastustaja: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Eelotsuse küsimused

A.

Kas direktiivi 2011/95/EL (1) artikli 14 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et see näeb ette uue välistava aluse seoses pagulasseisundi andmisega, mis on ette nähtud sama direktiivi artiklis 13 ja järelikult Genfi konventsiooni artikli 1 punktis A?

B.

Juhul, kui küsimusele A vastatakse jaatavalt, siis kas selliselt tõlgendatud artikli 14 lõige 5 on kooskõlas põhiõiguste harta artikli 18 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõikega 1, mis näevad eelkõige ette, et Euroopa teisene õigus peab vastama Genfi konventsioonile, mille artikli 1 punktis F ette nähtud välistavad alused on sõnastatud ammendavalt ja mida tuleb tõlgendada kitsalt?

C.

Juhul, kui küsimusele A vastatakse eitavalt, siis kas direktiivi 2011/95/EL artikli 14 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et see kehtestab pagulasseisundi andmisest keeldumise põhjuse, mida ei ole ette nähtud Genfi konventsioonis, mille järgimist nõuavad põhiõiguste harta artikkel 18 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõige 1?

D.

Juhul, kui küsimusele C vastatakse jaatavalt, siis kas eespool viidatud direktiivi artikli 14 lõige 5 on kooskõlas põhiõiguste harta artikli 18 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõikega 1, mis näevad eelkõige ette, et Euroopa teisene õigus peab vastama Genfi konventsioonile, kuna see kehtestab pagulasseisundi andmisest keeldumise põhjuse, ilma, et uuritaks tagakiusamise kartust, nagu on nõutud Genfi konventsiooni artikli 1 punktis A?

E.

Juhul, kui küsimustele A ja C vastatakse eitavalt, siis kuidas tõlgendada eespool viidatud direktiivi artikli 14 lõiget 5 kooskõlas harta artikli 18 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõikega 1, mis näevad eelkõige ette, et Euroopa teisene õigus peab vastama Genfi konventsioonile?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT L 337, lk 9).