18.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 121/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 9. veebruaril 2017 – NCG Banco, S.A. (nüüd Abanca Corporación Bancaria, S.A.) versus Alberto García Salamanca Santos

(Kohtuasi C-70/17)

(2017/C 121/24)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: NCG Banco, S.A. (nüüd Abanca Corporación Bancaria, S.A.)

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Alberto García Salamanca Santos

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 93/13/EMÜ (1) artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on lubatud võimalus, et liikmesriigi kohus, kes otsustab, kas tarbijaga sõlmitud hüpoteeklaenulepingus sätestatud lepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimus, mis näeb ette ühe laenumakse tasumata jätmise tõttu lisaks teistele laenumaksete tasumata jätmise juhtudele lepingu lõpetamise, on ebaõiglane, hindab ainult lepingutingimuse või laenumakse maksmata jätmise juhu ebaõiglust ja jätab jõusse lepingutingimuses üldiselt ette nähtud kokkuleppe laenumaksete tasumata jätmise korral lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta, olenemata sellest, et konkreetset hinnangut kehtivuse või ebaõigluse kohta tuleks hakata arvestama alates õiguse kasutamise hetkest?

2.

Kas liikmesriigi kohtul on – kui hüpoteegiga tagatud laenu- või krediidilepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimus on ebaõiglaseks tunnistatud – vastavalt direktiivile 93/13/EMÜ õigus kaaluda kohaldada täiendavalt siseriiklikku õigusnormi, milles on küll määratud tarbija vastu täitemenetluse algatamine või jätkamine, kuid mis osutub tema jaoks soodsamaks kui see, et nimetatud hüpoteegiga tagatud nõude täitmise erimenetlus peatatakse ja võlausaldajal lubatakse nõuda laenu- või krediidilepingu lõpetamist, või tasumisele kuuluvate summade sissenõudmine ja sellele järgnev süüdimõistva kohtuotsuse täitmine, ilma nende eelisteta, mille annab tarbijale hüpoteegiga tagatud nõude täitmise erimenetlus?


(1)  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/2, lk 288).