6.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/2


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budai Központi Kerületi Bíróság (Madžarska) 24. januarja 2017 – GT/HS

(Zadeva C-38/17)

(2017/C 178/02)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budai Központi Kerületi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GT

Tožena stranka: HS

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je združljiva z nalogami Evropske unije v zvezi z zagotavljanjem visoke ravni varstva potrošnikov

in z enakostjo pred zakonom ter temeljnimi pravicami iz prava Evropske unije v zvezi z učinkovitim pravnim varstvom in poštenim sojenjem in

nekaterimi deli preambule Direktive 93/13/EGS (1) („[…] ker dva programa Skupnosti za politiko varstva in obveščanja potrošnikov poudarjata pomen varstva potrošnikov v zvezi z nedovoljenimi pogodbenimi pogoji; ker bi morali tako varstvo zagotavljati zakoni in predpisi, ki so usklajeni na ravni Skupnosti ali neposredno sprejeti na tej ravni; ker v skladu z načelom, ki je določen v poglavju, Varstvo ekonomskih interesov potrošnikov’, kakor je navedeno v teh programih: ,kupce blaga in storitev je treba zaščititi pred zlorabo moči prodajalca ali ponudnika, zlasti pred enostranskimi tipskimi pogodbami in nedovoljeno izključitvijo temeljnih pravic v pogodbah’; ker je učinkovitejše varstvo potrošnika mogoče doseči s sprejetjem enotnih predpisov glede nedovoljenih pogodbenih pogojev; ker se morajo taki predpisi uporabljati za vse pogodbe, sklenjene med prodajalci ali ponudniki in potrošniki; ker je treba iz te direktive med drugim izključiti pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o dednih pravicah, pogodbe o pravicah iz družinskega prava ter pogodbe o pridružitvi in oblikah organizacije podjetij ali sporazume o partnerstvu; ker mora biti potrošnik deležen enakega varstva pri ustnih in pisnih pogodbah, pri slednjih ne glede na to, ali so pogodbeni pogoji vsebovani v enem dokumentu ali več; ker nacionalni predpisi v njihovi sedanji obliki dovoljujejo le delno uskladitev; ker ta direktiva zajema zlasti pogodbene pogoje, o katerih se stranki nista dogovorili posamično; ker bi morale imeti države članice možnost, da ob upoštevanju Pogodbe potrošnikom nudijo višjo raven varstva z nacionalnimi predpisi, ki so strožji od te direktive; […] ker morajo biti pogodbe sestavljene v jasnem, razumljivem jeziku, ker mora potrošnik imeti možnost preučiti vse pogoje in ker mora v dvomu prevladati razlaga, ki je za potrošnika najbolj ugodna; […]“) in nazadnje

s členoma 4(2) in 5 Direktive 93/13/EGS

nacionalna sodna praksa z normativno [zavezujočo] naravo, ki (a in/ali b):

a)

stranko, ki sklene pogodbo s potrošnikom, ne zavezuje, da – kot pogoj za veljavnost pogodbe – potrošnika pred sklenitvijo pogodbe seznani s pogodbenimi pogoji, določenimi jasno in razumljivo, ki so glavni predmet pogodbe, vključno z menjalnim tečajem, ki se uporabi za vračilo kredita v tuji valuti, z namenom izognitve ničnosti pogodbe;

b)

dovoljuje, da stranka, ki sklene pogodbo s potrošnikom, posreduje (npr. z ločenim dokumentom) pogodbene pogoje, določene jasno in razumljivo, ki so glavni predmet pogodbe, vključno z menjalnim tečajem, ki se uporabi za vračilo kredita v tuji valuti, šele ko se je potrošnik že nepreklicno zavezal k izpolnitvi pogodbe, ne da bi se ta okoliščina štela kot razlog za ničnost pogodbe?


(1)  Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).