6.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 178/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 24. januára 2017 – GT/HS

(Vec C-38/17)

(2017/C 178/02)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budai Központi Kerületi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: GT

Žalovaný: HS

Prejudiciálne otázky

Bráni právomoc, ktorá je priznaná Európskej únii s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov,

zásadné zásady práva Únie, a to zásade rovnosti pred zákonom, zásade účinnej súdnej ochrany a zásade spravodlivého procesu, a

rôzne časti odôvodnenia smernice 93/13/ES (1) (… keďže dva programy spoločenstva na ochranu spotrebiteľa a informačnú politiku zdôrazňujú význam ochrany spotrebiteľov v záležitostiach nekalých podmienok zmlúv; keďže táto ochrana by mala byť zabezpečená zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré sú zosúladené buď na úrovni spoločenstva alebo sú prijaté priamo na tejto úrovni; keďže v súlade s princípom stanoveným pod názvom „Ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov“ uvedeným v týchto programoch: „Nadobúdatelia tovaru a služieb by mali byť chránení proti zneužitiu právomocí zo strany predajcu alebo dodávateľa, najmä proti jednostranným štandardným zmluvám a neprimeranému popretiu ich základných práv v zmluvách“; keďže účinnejšia ochrana spotrebiteľa sa môže dosiahnuť prijatím jednotných právnych pravidiel v záležitostiach nekalých podmienok; keďže tieto pravidlá by mali platiť na všetky zmluvy uzatvorené medzi predajcami alebo dodávateľmi a spotrebiteľmi; keďže medzi iným, zmluvy týkajúce sa zamestnania, zmluvy týkajúce sa nástupníckych práv, zmluvy týkajúce sa rodinného práva a zmluvy týkajúce sa dohôd o včlenení a organizácii spoločností alebo partnerstve sa musia vylúčiť z rozsahu platnosti tejto smernice; keďže spotrebiteľ musí mať rovnakú ochranu na základe zmlúv uzatvorených ústne alebo písomne bez ohľadu na to, či sú podmienky písomnej zmluvy obsiahnuté v jednom alebo viacerých dokumentoch; keďže podľa súčasného stavu vnútroštátne právne predpisy umožňujú plánovať len čiastočné zosúladenie; keďže najmä zmluvné podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté podliehajú tejto smernici; keďže členské štáty by mali mať možnosť výberu, so zreteľom na zmluvu, poskytnúť spotrebiteľom vysokú úroveň ochrany prostredníctvom vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú prísnejšie ako ustanovenia tejto smernice;… keďže zmluvy by mali byť vypracované zrozumiteľne, mal by mať spotrebiteľ skutočne príležitosť preskúmať všetky podmienky a ak má pochybnosti mal by platiť výklad najpriaznivejší pre spotrebiteľa;…“) a napokon

článok 4 ods. 2 a 5 smernice 93/13 EHS

vnútroštátnej judikatúre normatívnej povahy, ktorá a) alebo b)

a)

nestanoví, že zmluva je platná len pod podmienkou, že zmluvný partner spotrebiteľa umožní spotrebiteľovi oboznámiť sa pred uzavretím zmluvy s jasne a zrozumiteľne vypracovanými zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú hlavným predmetom tejto zmluvy, vrátane výmenného kurzu použiteľného na vyplatenie finančných prostriedkov z titulu úveru vyjadreného v cudzej mene, a to tak, aby sa zabránilo neplatnosti zmluvy,

b)

umožňuje, aby zmluvný partner spotrebiteľa oznámil (napríklad v samostatnom dokumente) jasne a zrozumiteľne formulované zmluvné ustanovenia, ktoré sú hlavným predmetom tejto zmluvy, až v čase, keď sa už spotrebiteľ neodvolateľne zaviazal k plneniu zmluvy, pričom táto okolnosť predstavuje dôvod neplatnosti zmluvy?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).