10.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 18. januára 2017 – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich

(Vec C-24/17)

(2017/C 112/29)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst

Žalovaná: Republik Österreich

Prejudiciálne otázky

1.1.

Má sa právo Únie, osobitne články 1, 2 a 6 smernice 2000/78/ES (1) v spojení s článkom 21 Charty základných práv vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorou sa nahradil systém odmeňovania diskriminujúci na základe veku (pokiaľ ide o započítavanie období pred nástupom do služobného pomeru pred dovŕšením veku 18 rokov) novým systémom odmeňovania, a na základe ktorej sa prevod súčasných zamestnancov do nového systému odmeňovania však uskutočňuje tak, že nový systém odmeňovania nadobudne účinnosť spätne k okamihu nadobudnutia účinnosti pôvodného zákona, a prvotné zaradenie do nového systému odmeňovania sa ale riadi podľa skutočne vyplateného platu stanoveného podľa starého systému odmeňovania za určitý mesiac prevodu (február 2015), takže doterajšia diskriminácia na základe veku naďalej pretrváva svojimi finančnými dôsledkami?

1.2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1.1.

Má sa právo Únie, osobitne článok 17 smernice 2000/78/ES vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že súčasní zamestnanci, ktorí boli v starom systéme odmeňovania diskriminovaní, pokiaľ ide o započítavanie období pred nástupom do služobného pomeru pred dovŕšením veku 18 rokov, musia dostať finančné vyrovnanie v prípade, že táto diskriminácia na základe veku pretrváva svojimi finančnými dôsledkami aj po prevode do nového systému odmeňovania?

1.3.

V prípade zápornej odpovede na otázku 1.1.:

Má sa právo Únie, osobitne článok 47 Charty základných práv vykladať v tom zmysle, že v ňom zakotvenému základnému právu na účinný prostriedok nápravy odporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sa starý diskriminačný systém odmeňovania nemá ďalej uplatňovať v prebiehajúcich a budúcich konaniach a prevod odmeňovania súčasných zamestnancov do nového systému odmeňovania sa riadi len podľa platu stanoveného alebo fakticky vyplateného za mesiac prevodu?

2.

Má sa právo Únie, osobitne článok 45 ZFEÚ, článok 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (2) a články 20 a nasledujúce Charty vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sa obdobia pred nástupom do služobného pomeru zmluvného zamestnanca započítavajú

v plnom rozsahu, pokiaľ boli získané v služobnom pomere so samosprávnym celkom alebo združením obcí členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, Tureckej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, s orgánom Európskej únie alebo medzištátnou organizáciou, do ktorej patrí Rakúsko, alebo s podobnými,

v rozsahu najviac desať rokov, pokiaľ boli získané v služobnom pomere s iným zamestnávateľom len pri výkone relevantnej pracovnej činnosti alebo praxe na správnom orgáne až po dobu celkovo?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1.