20.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 53/44


23. detsembril 2016 esitatud hagi – Wedl & Hofmann versus EUIPO – Hesse (TESTA ROSSA)

(Kohtuasi T-911/16)

(2017/C 053/54)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria) (esindaja: advokaat T. Raubal)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Kurt Hesse (Nürnberg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „TESTA ROSSA“ sisaldav Euroopa Liidu kujutismärk– Euroopa Liidu kaubamärk nr 7 070 519

Menetlus EUIPOs: Tühistamismenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 5. oktoobri 2016. aasta otsus asjas R 68/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada või muuta vaidlustatud otsus osas, milles sellega jäetakse rahuldamata hageja kaebus ja tühistatakse hageja kaubamärk klassidesse 7, 11, 20, osaliselt klassidesse 21, 25 ja 28, osaliselt klassi 30 ning klassidesse 34 ja 38 kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes; ja osas, millega kinnitati tühistamisosakonna 17. novembri 2015. aasta samasisuline otsus (samas ei vaidlusta hageja vaidlustatud otsuse osa, millega tema nõuded rahuldati);

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a rikkumine;

rikutud on määruse nr 2868/95 eeskirja 40 lõiget 5 koosmõjus sama määruse eeskirja 22 lõigetega 3 ja 4.