20.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 53/44


23. detsembril 2016 esitatud hagi – Hesse versus EUIPO – Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

(Kohtuasi T-910/16)

(2017/C 053/53)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Kurt Hesse (Nürnberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Krogmann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „TESTA ROSSA“ sisaldav ELi kujutismärk –ELi kaubamärk nr 7 070 519

Menetlus EUIPOs: tühistamismenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 5. oktoobri 2016. aasta otsus asjas R 68/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja tühistada ELi kaubamärk 0707519 ka järgmiste kaupadega seoses:

klass 21 – „Majapidamisanumad ja kööginõud; klaas- ja portselantooted, eelkõige lauanõud; joogiklaasid“;

– klass 25 – „Rõivad, eelkõige põlled, särgid, polo-ja T-särgid; peakatted“;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumine.