20.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 53/44


Жалба, подадена на 23 декември 2016 г. — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

(Дело T-910/16)

(2017/C 053/53)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Kurt Hesse (Нюрнберг, Германия) (представител: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall в Тирол, Австрия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „TESTA ROSSA“ — Марка на Съюза № 7 070 519

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 5 октомври 2016 г. по преписка R 68/2016-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да обяви марката на Съюза UM 0707519 за отменена и за следните стоки:

Клас 21 — Съдове за домакински или кухненски цели; стъклени изделия, порцеланови изделия, по-специално чини; стъклени чаши за пиене;

Клас 25 — облекло, а именно престилки, ризи, тениски тип „поло“ и тениски; шапки и други принадлежности за глава;

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.