13.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 46/26


Žaloba podaná 19. decembra 2016 – Air France/Komisia

(Vec T-894/16)

(2017/C 046/30)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société Air France (Roissy-en-France, Francúzsko) (v zastúpení: R. Sermier, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1698 z 20. februára 2014 o opatreniach SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07), ktoré vykonalo Francúzsko na podporu letiska Marseille Provence a leteckých spoločností využívajúcich letisko [oznámené pod číslom K(2016) 870],

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na pochybeniach dotýkajúcich sa napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o pomoc, ktorú poskytol department Bouches-du-Rhône na nový terminál „Marseille-Provence 2“ (MP2). Predovšetkým

opatrenie nezodpovedalo cieľom všeobecného záujmu, ktoré boli jasne vymedzené. Posúdenie, ktoré vykonala Komisia a ktoré sa nachádza v napadnutom rozhodnutí, bolo nedostatočne odôvodnené, obsahuje nesprávne právne posúdenie a nesprávne posúdenie, pokiaľ ide o:

cieľ spočívajúci v reakcii na očakávaný nárast leteckej premávky,

cieľ týkajúci sa podpory hospodárskeho rozvoja regiónu,

pomoc nebola potrebná.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na pochybeniach dotýkajúcich sa napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o zmluvu na nákup reklamného priestoru so spoločnosťou Airport Marketing Services.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na pochybeniach dotýkajúcich sa napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o sadzby poplatku na cestujúceho na termináli MP2.