13.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 46/26


19. detsembril 2016 esitatud hagi – Air France versus komisjon

(Kohtuasi T-894/16)

(2017/C 046/30)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Société Air France (Roissy-en-France, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat R. Sermier)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 20. veebruari 2014. aasta otsus (EL) 2016/1698 meetmete SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) kohta, mida Prantsusmaa võttis Marseille Provence’i lennujaama ja seda lennujaama kasutavate lennuettevõtjate kasuks (teatavaks tehtud numbri C(2014) 870 all);

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus sisaldab vigu seoses Bouches-du-Rhône’i departemangu poolt lennujaama terminalile „Marseille-Provence 2“ (MP2) antud abiga. Täpsemalt,

meede ei vastanud selgelt määratletud üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele. Vaidlustatud otsuses sisalduv komisjoni hinnang ei olnud piisavalt põhjendatud, rikkus õigusnormi ja sisaldas hindamisviga, mis puudutab:

lennuliikluse eeldatava suurendamise eesmärki;

piirkonna majandusarengu edendamisele suunatud eesmärki;

abi ei olnud vajalik.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsus sisaldab vigu, mis puudutavad ettevõttega Airport Marketing Services sõlmitud reklaamipinna ostmise lepingut.

3.

Kolmas väide, et vaidlustatud otsus sisaldab vigu, mis puudutavad lennujaama terminali mp2 jaoks kehtestatud reisijatasude määrasid.