20.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 53/36


Tožba, vložena 8. decembra 2016 – BP/FRA

(Zadeva T-888/16)

(2017/C 053/45)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BP (Dunaj, Avstrija) (zastopnik: E. Lazar, odvetnica)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi (AHCC) z dne 21. aprila 2016 o nepodaljšanju pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke razglasi za nično;

toženi stranki naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode tožeči stranki, ki jo je ta utrpela po eni strani zaradi nezakonite odločbe o nepodaljšanju in po drugi strani zaradi nezakonite izvršitve sodbe T-658/13 P: 63 246 EUR za izgubljeni dobiček; 26 630 EUR, ker je tožeča stranka izgubila pravico do pokojnine za obdobje 19 mesecev, ali znesek, ki ga Sodišče določi ex aequo et bono; 1 200 EUR za povračilo pravnih stroškov, ki jih je tožeča to plačala v postopku pred tožbo od 29. januarja 2016, datum osnutka odločbe, do 21. aprila 2016, datum sprejetja odločbe tožene stranke; 60 000 EUR za izgubo možnosti sklenitve pogodbe za nedoločen čas ali znesek, ki ga Sodišče določi ex aequo et bono; 50 000 EUR za nematerialno škodo, ki je tožeči stranki nastala zaradi zatrjevanih napak, nepravilnosti in škode, ki jo je tožeča stranka povzročila pri izvajanju sodbe T-658/13P;

toženi stranki naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je tožeča stranka utrpela po eni strani zaradi nesprejetja zakonitih pravil o ocenjevanju, prerazvrstitvi in podaljšanju s strani tožeče stranke in s tem povezane škode, ki je nastala zaradi neobstoja takih zakonitih pravil, in po drugi strani zaradi zavlačevanja končanja poročil o delu tožeče stranke in s tem povezane škode, ki je nastala, ker ta poročila niso bila pravočasno končana;

ugotovi, da so smernice tožene stranke, ki se uporabijo za postopek ocenjevanja in prerazvrstitve in pravila o postopku podaljšanja nezakonita, ker jih je sprejel nepristojni organ po nezakonitem postopku;

uporabi svojo neomejeno sodno pristojnost zaradi zagotovitve učinkovanja svoje odločbe;

toženi stranki naloži plačilo zamudnih obresti po obrestni meri Evropske centralne banke povišani za dve odstotni točki na morebiti določen znesek ali kakršnokoli druge obresti, ki jih Sodišče šteje za primerne; in

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov tudi, če se pritožba zavrne.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog, s katerim se zatrjuje kršitev pravice do obrambe:

kršitev pravice do zaslišanja, nezagotovitev pravičnega in učinkovitega zaslišanja s strani organa za imenovanje FRA, in kršitev člena 41(2)(b) Listine o temeljnih pravicah;

kršitev druge sestavine pravice do obrambe (pravica do dostopa do spisa), zavrnitev dostopa do osebnega spisa in do dokumentov, na podlag katerih je bila sprejeta zavrnilna odločba z dne 17. februarja 2012, kršitev členov 25 in 26 kadrovskih predpisov ter kršitev člena 41(2)(b) Listine.

2.

Drugi tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka.

3.

Tretji tožbeni razlog: zloraba pooblastil in nasprotje interesov, kršenje interesa službe, očitne napake pri oceni in napačna uporaba načela retroaktivnosti.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev obveznosti poštene in dobroverne uskladitve s sodbo T-658/13 P.