20.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 53/36


Acțiune introdusă la 8 decembrie 2016 – BP/FRA

(Cauza T-888/16)

(2017/C 053/45)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: BP (Viena, Austria) (reprezentanți: E. Lazar, avocat)

Pârâtă: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei autorității abilitate să încheie contracte de muncă (AAIC) din 21 aprilie 2016 de a nu reînnoi contractul de muncă al reclamantei;

obligarea pârâtei să despăgubească reclamanta pentru prejudiciul material și nematerial suferit ca urmare, pe de o parte, a deciziei nelegale de nereînnoire a contractului și, pe de altă parte, a executării nelegale a Hotărârii din cauza T-658/13 P (1): 63 246 de euro pentru beneficiul nerealizat; 26 630 de euro pentru despăgubirea reclamantei ca urmare a pierderii drepturilor de pensie timp de 19 luni sau orice sumă forfetară stabilită eventual de Tribunal ex aequo et bono; 1 200 de euro pentru rambursarea cheltuielilor juridice efectuate de reclamantă în faza precontencioasă, începând de la data proiectului de decizie din 29 ianuarie 2016 și până la data deciziei pârâtei din 21 aprilie 2016; 60 000 de euro pentru pierderea șansei de a obține un contract cu durată nedeterminată sau orice sumă stabilită eventual de Tribunal ex aequo et bono; 50 000 de euro pentru prejudiciul nematerial cauzat reclamantei ca urmare a unor erori, neregularități și prejudicii invocate, săvârșite de pârâtă în cursul procedurii de executare a Hotărârii pronunțate în cauza T-658/13 P;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material și nematerial suferit de reclamantă, pe de o parte ca urmare a neadoptării de către pârâtă a unor norme licite în materie de evaluare, reclasificare și reînnoire, precum și a prejudiciilor conexe rezultate din inexistența unor asemenea norme licite și, pe de altă parte, ca urmare a finalizării cu întârziere a rapoartelor de notare a reclamantei, precum și a prejudiciilor conexe rezultate din inexistența unor asemenea rapoarte finalizate în timp util;

declararea liniilor directoare ale pârâtei aplicabile procedurii de evaluare și de reclasificare și a normelor privind procedura de reînnoire drept nelegale, întrucât aceste norme au fost adoptate în urma unei proceduri nelegale de către un autor lipsit de competența adecvată;

exercitarea competenței depline pentru asigurarea eficacității deciziei adoptate;

obligarea pârâtei la plata penalităților de întârziere la dobânda de referință a Băncii Centrale Europene, majorată cu două puncte procentuale din suma acordată în final sau la plata oricăror alte dobânzi pe care Tribunalul le va considera juste și adecvate și

obligarea pârâtei la plata ansamblului cheltuielilor de judecată, chiar în cazul respingerii acțiunii.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la apărare:

încălcarea dreptului de a fi ascultat, omisiunea autorității de numire a FRA de a organiza o audiere echitabilă și eficace, precum și încălcarea articolului 41 alineatul (2) litera (a) din Carta drepturilor fundamentale;

încălcarea celei de a doua componente a dreptului la apărare (dreptul de acces la dosar), refuzul de a acorda accesul la dosarul personal și la documentele utilizate pentru decizia negativă din 27 februarie 2012, încălcarea articolelor 25 și 26 din Statutul funcționarilor, precum și încălcarea articolului 41 alineatul (2) litera (b) din cartă.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea unor norme fundamentale de procedură.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe o deturnare de putere și pe un conflict de interese, pe încălcarea interesul serviciului, pe o eroare vădită de apreciere, precum și pe aplicarea eronată a principiului retroactivității.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de a se conforma în mod onest și cu bună-credință Hotărârii din cauza T-658/13 P.


(1)  Hotărârea din 3 iunie 2015, BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356.