20.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/36


Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2016 r. – BP/FRA

(Sprawa T-888/16)

(2017/C 053/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BP (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat E. Lazar)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę (OUZU) z dnia 21 kwietnia 2016 r. o nieprzedłużeniu umowy o pracę ze skarżącym;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na rzecz skarżącego za szkody materialne i niematerialne poniesione po pierwsze, w wyniku niezgodnej z prawem decyzji odmownej w sprawie przedłużenia umowy o pracę oraz po drugie, w związku z niezgodnym z prawem wykonaniem wyroku w sprawie T-658/13 P (1): 63 246 EUR za utratę wynagrodzenia; 26 630 EUR w celu zrekompensowania skarżącemu utraty praw emerytalnych przez 19 miesięcy, lub taką sumę kapitałową jako Sąd może ustalić ex aequo et bono; 1 200 EUR na pokrycie kosztów prawnych poniesionych przez skarżącego na etapie poprzedzającym wniesienie skargi, począwszy od daty projektu decyzji z dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia wydania przez stronę pozwaną decyzji w dniu 21 kwietnia 2016 r.; 60 000 EUR za utratę szansy uzyskania umowy na czas nieokreślony lub, taką kwotę, jaką Sąd może ustalić ex aequo et bono; 50 000 EUR za szkodę niematerialną poniesioną przez skarżącego w wyniku rzekomych błędów, nieprawidłowości i szkód dokonanych przez stronę pozwaną w trakcie postępowania w sprawie wykonania wyroku T-658/13 P;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za szkody materialne i niematerialne poniesione przez skarżącego po pierwsze, z powodu zaniechania strony pozwanej w zakresie przyjęcia zgodnych z prawem zasad oceny, przekwalifikowania i przedłużenia umowy i związanej z tym szkody wynikającej z braku takich zgodnych z prawem zasad, a po drugie z powodu opóźnień w finalizacji sprawozdań z oceny skarżącego i związanych z tym szkód wynikających z braku takich sprawozdań sfinalizowanych w odpowiednim czasie;

stwierdzenie, że wytyczne strony pozwanej w sprawie oceny i procedury przekwalifikowania oraz zasady dotyczące procedury przedłużenia umowy o pracę są niezgodne z prawem w zakresie, w jakim przepisy te zostały przyjęte w następstwie niezgodnego z prawem działania przez autora nieposiadającego odpowiednich kompetencji;

sprawowanie pełnej jurysdykcji w celu zapewnienia skuteczności swojemu orzeczeniu;

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty odsetek za zwłokę według kluczowej stopy Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o dwa punkty procentowe od wysokości ostatecznie przyznanej lub zasądzenie jakiejkolwiek innej płatności odsetek, którą Sąd uważa za sprawiedliwą i właściwą;

obciążenie strony pozwanej całością kosztów, nawet w przypadku, gdy odwołanie zostanie odrzucone.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia prawa do obrony:

naruszenie prawa do bycia wysłuchanym, zaniedbanie po stronie organu powołującego FRA w zakresie przeprowadzenia rzetelnego i skutecznego przesłuchania oraz naruszenie art. 41 ust. 2 lit. a) karty praw podstawowych;

naruszenie drugiego elementu prawa do obrony (prawo do dostępu do akt), odmowa udzielenia dostępu do akt osobowych oraz dokumentów wykorzystanych do celów negatywnej decyzji z dnia 27 lutego 2012 r., naruszenie art. 25 i 26 regulaminu pracowniczego oraz naruszenie art. 41 ust. 2 lit. b) karty.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia istotnych wymogów proceduralnych.

3.

Zarzut trzeci dotyczący nadużycia władzy i konfliktu interesów, naruszenia interesu służby, oczywistego błędu w ocenie i niewłaściwego zastosowania zasady niedziałania prawa wstecz.

4.

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia obowiązku uczciwego i w dobrej wierze zastosowania się do wyroku T-658/13 P.


(1)  Wyrok z dnia 3 czerwca 2015 r. BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356.