20.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 53/36


Prasība, kas celta 2016. gada 8. decembrī – BP/FRA

(Lieta T-888/16)

(2017/C 053/45)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BP (Vīne, Austrija) (pārstāvis – E. Lazar, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus (AHCC) 2016. gada 21. aprīļa lēmumu nepagarināt prasītāja darba līgumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam mantisko un morālo kaitējumu, kas nodarīts, pirmkārt, ar prettiesisko lēmumu par nepagarināšanu un, otrkārt, ar sprieduma lietā T-658/13 P (1) prettiesisko izpildi: EUR 63 246 par negūto peļņu; EUR 26 630, lai kompensētu prasītājam pensijas tiesību zaudēšanu uz 19 mēnešiem, vai tādu kapitāla summu, kādu Tiesa noteiks ex aequo et bono; EUR 1 200, lai atlīdzinātu tiesāšanās izdevumus, kas prasītājam radušies pirmstiesas stadijā no 2016. gada 29. janvāra lēmuma projekta pieņemšanas dienas līdz atbildētājas 2016. gada 21. aprīļa lēmuma pieņemšanas dienai; EUR 60 000 par iespējas, ka tiks noslēgts līgums uz nenoteiktu laiku, zaudēšanu, vai tādu summu, kādu Tiesa noteiks ex aequo et bono; EUR 50 000 par morālo kaitējumu, kāds prasītājam nodarīts ar iespējamajām kļūdām, pārkāpumiem un kaitējumu, ko atbildētāja nodarījusi sprieduma lietā T-658/13 P izpildes procesa gaitā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kas prasītājam nodarīts ar to, ka, pirmkārt, atbildētāja nav pieņēmusi tiesiskus novērtēšanas, pārklasificēšanas un pagarināšanas noteikumus, un ar to saistīto kaitējumu, kurš radies šādu tiesisku noteikumu neesamības dēļ, un, otrkārt, ar novēlošanos, pabeidzot prasītāja novērtējuma ziņojumus, un ar to saistīto kaitējumu, kurš radies tādēļ, ka šie ziņojumi nebija savlaicīgi pabeigti;

atzīt, ka atbildētājas Pamatnostādnes ir piemērojamas novērtēšanas un pārklasificēšanas procedūrai un ka Noteikumi par pagarināšanas procedūru ir prettiesiski, jo šos noteikumus saskaņā ar prettiesisku procedūru pieņēma struktūra, kurai nebija atbilstošas kompetences;

īstenot savu neierobežoto jurisdikciju, lai nodrošinātu sava nolēmuma efektivitāti;

piespriest atbildētājai samaksāt kavējuma naudu atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktajai pamatlikmei, pieskaitot tai divus procentpunktus, par attiecīgi noteikto summu, vai noteikt kādu citu procentu maksājumu, ko Tiesa uzskata par taisnīgu un piemērotu; un

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, pat ja apelācijas sūdzība tiek noraidīta.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāptas tiesības uz aizstāvību:

esot pārkāptas tiesības tikt uzklausītam, FRA iecēlējinstitūcija neesot rīkojusi taisnīgu un efektīvu uzklausīšanu, un esot pārkāpts Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunkts;

esot pārkāpta tiesību uz aizstāvību otrā sastāvdaļa (tiesības piekļūt lietas materiāliem), esot atteikts piešķirt piekļuvi personas lietai un dokumentiem, kas izmantoti nelabvēlīgajam 2012. gada 27. februāra lēmumam, esot pārkāpts Civildienesta noteikumu 25. un 26. pants un esot pārkāpts Hartas 41. panta 2. punkta b) apakšpunkts.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāptas būtiskas formas prasības.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir nepareizi izmantotas pilnvaras un pastāv interešu konflikts, ir pārkāptas dienesta intereses, ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un ir nepareizi piemērots atpakaļejoša spēka princips.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka nav izpildīts pienākums godīgi un labticīgi izpildīt spriedumu T-658/13 P.


(1)  Spriedums, 2015. gada 3. jūnijs, BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356.