20.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 53/36


Kanne 8.12.2016 – BP v. FRA

(Asia T-888/16)

(2017/C 053/45)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BP (Wien, Itävalta) (edustaja: asianajaja E. Lazar)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 21.4.2016 tekemän päätöksen olla uusimatta kantajan työsopimusta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajalle aineellisen ja aineettoman vahingon, jonka hänelle on aiheutunut yhtäältä työsopimuksen uusimatta jättämistä koskevasta lainvastaisesta päätöksestä ja toisaalta asiassa T-658/13 P (1) annetun tuomion lainvastaisesta täytäntöön panemisesta seuraavasti: 63 246 euroa tulonmenetyksistä; 26 630 euroa korvauksena kantajan menettämistä eläkeoikeuksista 19 kuukauden ajalta, tai tuomioistuimen kohtuulliseksi arvioima summa; 1 200 euroa korvauksena kantajalle oikeudenkäyntiä edeltäneessä vaiheessa aiheutuneista kustannuksista alkaen päätösluonnoksen antamispäivästä 29.1.2016 ja päättyen vastaajan päätöksen antamispäivään 21.4.2016; 60 000 euroa menetetystä mahdollisuudesta toistaiseksi voimassaolevaan työsopimukseen tai tuomioistuimen kohtuulliseksi arvioima summa; 50 000 euroa aineettomasta vahingosta, joka kantajalle on aiheutunut väitetyistä virheistä, sääntöjenvastaisuuksista ja vahingoista, jotka kantaja on aiheuttanut asiassa T-658/13 P annetun tuomion täytäntöönpanossa.

velvoittamaan vastaajan korvaaman aineellisen ja aineettoman vahingon, joka kantajalle on aiheutunut siitä, että vastaaja ei ole antanut arviointia, uudelleen luokittelua ja uusimista koskevia lainmukaisia sääntöjä, ja vahingon, joka on aiheutunut tällaisten sääntöjen puuttumisesta, sekä arviointikertomusten myöhäisestä laatimisesta ja tällaisten ajoissa laadittujen arviointikertomusten puuttumisesta aiheutuneet vahingot

toteamaan, että vastaajan suuntaviivat, joita sovelletaan arviointimenettelyyn ja uudelleen luokittelua koskevaan menettelyyn, sekä työsopimuksen uusimista koskeva menettelysäännöt ovat lainvastaisia, koska ne on annettu sellaisen lainvastaisen menettelyn seurauksena, jonka toimijalla ei ole ollut asianmukaista toimivaltaa

käyttämään täyttä harkintavaltaansa varmistaakseen ratkaisunsa tehokkuuden

velvoittamaan vastaajan maksamaan lopullisesti vahvistettavalle summalle Euroopan keskuspankin ohjauskoron mukaista viivästyskorkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, tai muuta unionin yleisen tuomioistuimen kohtuulliseksi ja asianmukaiseksi katsomaa korkoa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut siinäkin tapauksessa, että kanne hylätään

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen:

Oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, FRA:n nimittävä viranomainen ei ole järjestänyt oikeudenmukaista ja tehokasta kuulemismenettelyä ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on rikottu

Puolustautumisoikeuksien toista osaa (oikeus tutustua asiakirjoihin) on loukattu, oikeus tutusta henkilökansioon ja 27.2.2012 tehtyä kielteistä päätöstä koskeviin asiakirjoihin on evätty, henkilöstösääntöjen 25 ja 26 artiklaa on rikottu ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on rikottu

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu vallan väärinkäyttöön ja eturistiriitaan, yksikön edun loukkaamiseen, ilmeiseen arviointivirheeseen sekä taannehtivuuskiellon virheelliseen soveltamiseen.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että velvollisuutta noudattaa rehellisesti ja vilpittömästi asiassa T-658/13 P annettua tuomiosta, ei ole noudatettu.


(1)  Tuomio 3.6.2015, BP v. FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356