20.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 53/36


8. septembril 2016 esitatud hagi – BP versus FRA

(Kohtuasi T-888/16)

(2017/C 053/45)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BP (Viin, Austria) (esindaja: advokaat E. Lazar)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutuse 21. aprilli 2016. aasta otsus mitte uuendada hageja teenistuslepingut;

mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis mittevaralise ja varalise kahju eest, mis tekkis ühelt poolt ebaseadusliku uuendamata jätmise otsuse tagajärjel ja teiselt poolt kohtuotsuse T-658/13 P (1) ebaseadusliku kohaldamise tagajärjel: 63 246 eurot saamata jäänud sissetuleku eest; 26 630 eurot hüvitisena hageja saamata jäänud 19 kuu pensioniõiguste eest või niisugune summa, mida Euroopa Kohus võib ex aequo et bono kinnitada; 1 200 eurot, et hüvitada hageja õigusabikulud kohtueelses menetluses, alates otsuse eelnõu kuupäevast 29. jaanuar 2016 kuni kostja otsuse kuupäevani 21. aprill 2016; 60 000 eurot kaotatud võimaluse eest sõlmida tähtajatu leping või summa, mida Euroopa Kohus võib ex aequo et bono kinnitada; 50 000 eurot mittevaralise kahju eest, mida hagejale põhjustati kostja väidetavate vigade, rikkumiste ja kahjustamistega kohtuotsuse T-658/13 P rakendamismenetluse käigus;

mõista kostjalt välja hüvitis mittevaralise ja varalise kahju eest, mida hageja kandis ühelt poolt seetõttu, et kostja jättis vastu võtmata seaduslikud hindamise, ümberliigitamise ja uuendamise eeskirjad, ning sellega seotud kahju eest, mis tulenes niisuguste seaduslike eeskirjade puudumisest, ja teiselt poolt seetõttu, et hilineti hageja hindamisaruande koostamisega, ning sellega seotud kahju eest, mis tulenes niisuguse hindamisaruande õigeaegse koostamise puudumisest;

tunnistada, et hageja hindamis- ja ümberliigitamismenetluse suunised ning uuendamismenetluse eeskirjad on ebaseaduslikud niivõrd, kuivõrd need eeskirjad võeti vastu asjakohase pädevuseta isiku poolt ebaseadusliku menetluse tulemusel;

mõista kostjalt välja viivised Euroopa Keskpanga baasmääras, millele liidetakse kaks protsendipunkti summalt, mis võimalusel antakse, või mis tahes muu viivis, mida Euroopa Kohus asjakohaseks peab, ja

mõista kostjalt välja kõik kohtukulud, ning seda ka juhul, kui apellatsioonkaebus rahuldamata jäetakse.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et rikuti kaitseõigusi:

rikuti õigust olla ära kuulatud, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ametisse nimetava asutuse suutmatus viia läbi õiglane ja tõhus ärakuulamine, ja rikuti põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkti a;

rikuti kaitseõiguste teist komponenti (õigust tutvuda dokumentidega), keelduti lubamast tutvuda isikliku toimikuga ja dokumentidega, mida kasutati 27. veebruari 2012. aasta eitava otsuse tegemiseks, rikuti personalieeskirjade artikleid 25 ja 26, ja rikuti harta artikli 41 lõike 2 punkti b.

2.

Teine väide, et rikuti olulise menetlusnorme.

3.

Kolmas väide, et esines võimu kuritarvitamine ja huvide konflikt, rikuti teenistuse huve, tehti ilmselge hindamisviga ja kohaldati vääralt tagasiulatuva jõu põhimõtet.

4.

Neljas väide, et rikuti kohustust järgida ausalt ja heauskselt kohtuotsust T-658/13 P.


(1)  3. juuni 2015. aasta kohtuotsus BP vs. FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356