6.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/52


Talan väckt den 16 december 2016 – Republiken Polen mot kommissionen

(Mål T-883/16)

(2017/C 038/68)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, pełnomocnik)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som Europeiska kommissionen fattade den 28 oktober 2016 angående ändring av dispensvillkoren för oljeledningen Opal avseende skyldigheten att tillämpa principen om tredje parts tillträde (TPA) och bestämmelserna om avgifter, villkor som beviljats i enlighet med direktiv 2003/55/EG,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Den första grunden avser åsidosättande av artikel 36.1 a i direktiv 2009/73/EG, jämförd med artikel 194.1 b FEUF, och solidaritetsprincipen, på grund av beviljandet av nya undantagsbestämmelser till förmån för Opal-ledningen, trots att detta undantag äventyrar säkerheten för gasförsörjningen.

2.

Den andra grunden avser bristande behörighet för kommissionen och åsidosättande av artikel 36.1, jämförd med artikel 2.17 i direktiv 2009/73/EG, på grund av beviljandet av ett nytt undantag till förmån för Opal-ledningen, trots att denna rörledning inte utgör en ”sammankoppling”.

3.

Den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 36.1 b i direktiv 2009/73/EG, på grund av beviljandet av nya undantagsbestämmelser till förmån för Opal-ledningen, trots frånvaron av risken för att investeringen inte kommer att realiseras utan detta undantag.

4.

Den fjärde grunden avser åsidosättande av artikel 36.1 a och e i direktiv 2009/73/EG, på grund av beviljandet av nya undantagsbestämmelser till förmån för Opal-ledningen, trots den negativa effekten av ett sådant undantag på konkurrensen.

5.

Den femte grunden avser åsidosättande av internationella avtal som binder Europeiska unionen, nämligen fördraget om energistadgan, fördraget om upprättandet energigemenskapen och associeringsavtalet med Ukraina.