6.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/52


Beroep ingesteld op 16 december 2016 — Polen/Commissie

(Zaak T-883/16)

(2017/C 038/68)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Republiek Polen (vertegenwoordiger: B. Majczyna, gemachtigde)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 28 oktober 2016 over de wijziging van de voorwaarden voor de ontheffing voor de Opal-gasleiding van de toepassing van het beginsel van derdentoegang (TPA) en de tariefregelingen verleend op basis van richtlijn 2003/55/EG;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij vijf middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van artikel 36, lid 1, onder a), van richtlijn 2009/73/EG in samenhang met artikel 194, lid 1, onder b), VWEU en het solidariteitsbeginsel door toekenning van een nieuwe ontheffing door de regelgevende instantie voor de Opal-gasleiding, hoewel deze ontheffing de voorzieningszekerheid ondergraaft

2.

Tweede middel: ontbreken van bevoegdheid van de Commissie en schending van artikel 36, lid 1, in samenhang met artikel 2, punt 17, van richtlijn 2009/73/EG door toekenning van een nieuwe ontheffing door de regelgevende instantie voor de Opal-gasleiding, hoewel deze gasleiding geen „interconnectie” vormt

3.

Derde middel: schending van artikel 36, lid 1, onder b), van richtlijn 2009/73/EG door toekenning van een nieuwe ontheffing door de regelgevende instantie voor de Opal-gasleiding, ondanks dat er geen risico is dat de investering niet zou plaatsvinden zonder toekenning van deze ontheffing

4.

Vierde middel: schending van artikel 36, lid 1, onder a) en e), van richtlijn 2009/73/EG door toekenning van een nieuwe ontheffing door de regelgevende instantie voor de Opal-gasleiding, hoewel deze ontheffing ten koste gaat van de mededinging

5.

Vijfde middel: schending van internationale overeenkomsten die de Europese Unie binden, namelijk het Verdrag inzake het energiehandvest, het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap en de associatieovereenkomst met Oekraïne