6.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/52


Sag anlagt den 16. december 2016 — Republikken Polen mod Kommissionen

(Sag T-883/16)

(2017/C 038/68)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Republikken Polen (ved B. Majczyna, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 28. oktober 2016 om ændringen af betingelserne for Opal-rørledningens undtagelse fra forpligtelsen til at anvende reglerne for tredjepartsadgang og de tarifreguleringer, der er godkendt på grundlag af direktiv 2003/55/EF, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 36, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/73/EF, sammenholdt med artikel 194, stk. 1, litra b), TEUF, og af solidaritetsprincippet ved anerkendelse af en ny regulatorisk undtagelse for Opal-rørledningen, selv om denne undtagelse bringer gasforsyningens sikkerhed i fare.

2.

Andet anbringende om Kommissionens manglende kompetence og tilsidesættelse af artikel 36, stk. 1, sammenholdt med artikel 2, nr. 17), i direktiv 2009/73 ved anerkendelse af en ny regulatorisk undtagelse for Opal-rørledningen, selv om denne transmissionslinje ikke er en »sammenkoblingslinje«.

3.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 36, stk.1, litra b), i direktiv 2009/73/EF ved anerkendelse af en ny regulatorisk undtagelse for Opal-rørledningen, selv om der ikke er fare for, at investeringen ikke ville finde sted medmindre denne undtagelse blev indrømmet.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af artikel 36, stk. 1, litra a), og e), i direktiv 2009/73/EF ved anerkendelse af en ny regulatorisk undtagelse for Opal-rørledningen, selv om denne undtagelse er til skade for konkurrencen.

5.

Femte anbringende om tilsidesættelse af internationale aftaler, der binder Den Europæiske Union, nemlig af Energichartertraktaten, Energifællesskabstraktaten og associeringsaftalen med Ukraine.