6.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/38


Žaloba podaná 30. novembra 2016 – BP/FRA

(Vec T-838/16)

(2017/C 038/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: BP (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: E. Lazar, lawyer)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

nariadil žalovanej nahradiť žalobcovi majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorú utrpel na základe nesprávneho spracovania a úniku osobných údajov a iných viacerých nezrovnalostí, ktoré vznikli v konaniach žalobcu nadväzujúcich na jeho žiadostí o prístup k dokumentom podľa nariadenia č. 1049/2001 a jeho žiadostí o prístup k informáciám podľa článku 13 nariadenia č. 45/2001,

nariadil žalovanej nahradiť žalobcovi majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorú utrpel na základe porušení viacerých pravidiel, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom,

nariadil žalovanej nahradiť žalobcovi majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorú utrpel na základe nesprávneho konania žalovanej pri výkone rozsudku vo veci T-658/13P,

nariadil žalovanej nahradiť žalobcovi jeho morálnu ujmu,

nariadil žalovanej zaplatiť materiálnu škodu,

nariadil žalovanej nahradiť žalobcovi právne náklady, ktoré mu vznikli pred začatím konania,

nariadil žalovanej nahradiť úroky z omeškania z prípadne uloženej sumy,

nariadil žalovanej nahradiť všetky trovy konania, a to aj v prípade, že bude návrh zamietnutý.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení pravidiel, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom, vrátane, medzi inými, porušenia pravidiel na ochranu osobných údajov stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1049/2001 v spojení s článkom 4 ods. 4 toho istého nariadenia a s vykonávacími ustanoveniami nariadenia č. 1049/2001, porušenia článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), porušenia pravidiel na ochranu osobných údajov stanovených v rôznych článkoch nariadenia č 45/2001 a vo vykonávacích ustanoveniach nariadenia č. 45/2001, a porušenia povinnosti starostlivosti.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti dôverného zaobchádzania, ktorá viedla k úniku osobných údajov žalobcu tretím osobám a tlači, a na zneužití právomoci a vážnom a zjavnom porušení náležitej starostlivosti počas spracovávania osobitných údajov žalobcu.