6.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/38


Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2016 r. – BP/FRA

(Sprawa T-838/16)

(2017/C 038/51)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BP (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat E. Lazar)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

nakazanie stronie pozwanej naprawnienia szkody materialnej i krzywdy wyrządzonych skarżącej w następstwie używania niezgodnie z przeznaczeniem oraz utraty danych osobowych, a także szeregu innych nieprawidłowości, które wystąpiły w toku przetwarzania przez stronę pozwaną wniosków skarżącej o udzielenie dostępu do dokumentów złożonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz jej wniosków o udzielenie informacji złożonych na podstawie art. 13 rozporządzenia (WE) nr 45/2001;

nakazanie stronie pozwanej naprawnienia szkody materialnej i krzywdy wyrządzonych skarżącej w następstwie naruszenia szeregu reguł mających na celu przyznanie uprawnień jednostkom;

nakazanie stronie pozwanej naprawnienia szkody materialnej i krzywdy wyrządzonych skarżącej w następstwie nieprawidłowych działań strony pozwanej w ramach wykonywania wyroku wydanego w sprawie T-658/13 P;

nakazanie stronie pozwanej naprawnienia krzywdy wyrządzonej skarżącej;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty odszkodowania;

nakazanie stronie pozwanej zwrotu kosztów doradztwa prawnego poniesionych przez skarżącą w toku postępowania poprzedzającego wniesienie skargi;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty odsetek za zwłokę w odniesieniu do ostatecznie zasądzonej kwoty;

obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania, nawet w wypadku oddalenia skargi.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia reguł mających na celu przyznanie uprawnień jednostkom, w tym między innymi naruszenia zasad ochrony danych osobowych wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w związku z art. 4 ust. 4 tego rozporządzenia i z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, naruszenia art. 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), naruszenia zasad ochrony danych osobowych wskazanych w szeregu przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i w przepisach wykonawczych do tego rozporządzenia, a także naruszenia obowiązku staranności.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia obowiązku poufności, co skutkowało utratą danych osobowych skarżącej na rzecz osób trzecich oraz przekazaniem ich do prasy, a także nadużycia władzy oraz poważnego i oczywistego braku racjonalnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych strony skarżącej.