6.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/38


Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – BP/FRA

(Lieta T-838/16)

(2017/C 038/51)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BP (Vīne, Austrija) (pārstāvis – E. Lazar, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Prasītāja prasījumi:

piespriest atbildētājai atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kas prasītājam nodarīts ar tā personas datu nepareizu izmantošanu un noplūdi un citiem vairākkārtējiem pārkāpumiem, kas izdarīti atbildētājas procedūras laikā, kurā izskatīti viņa pieteikumi par piekļuvi dokumentiem saskaņā ar Regulu Nr. 1049/2001 un viņa pieteikumi par piekļuvi informācijai saskaņā ar Regulas 45/2001 13. pantu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kas prasītājam nodarīts ar atsevišķu normu, kuru mērķis ir piešķirt indivīdiem tiesības, pārkāpumiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kas prasītājam nodarīts ar atbildētājas prettiesiskajām darbībām sprieduma lietā T-658/13 P izpildes gaitā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt mantisko kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt juridiskos izdevumus, kas prasītājam radušies, saņemot juridisko palīdzību pirmstiesas stadijā;

piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus par summu, kas, iespējams, tiks piešķirta;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus izdevumus, pat ja prasība tiek noraidīta.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāptas normas, kuru mērķis ir piešķirt indivīdiem tiesības, tostarp ir pārkāpti datu aizsardzības noteikumi, kas paredzēti Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kopsakarā ar tās pašas regulas 4. panta 4. punktu un ar Regulas Nr. 1049/2001 īstenošanas noteikumiem, ir pārkāpts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECPAK) 8. pants, ir pārkāpti datu aizsardzības noteikumi, kuri paredzēti dažādos Regulas Nr. 45/2001 pantos un Regulas Nr. 45/2001 īstenošanos noteikumos, un nav izpildīts rūpības pienākums.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka nav izpildīts konfidencialitātes pienākums, kas ir izraisījis prasītāja personas datu noplūdi trešajām personām un presei, un ir apgalvots, ka ir nepareizi izmantotas pilnvaras un, veicot prasītāja personas datu apstrādes darbības, acīmredzami un būtiski nav ievērota uzmanība un rūpība.