6.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/38


Kanne 30.11.2016 – BP v. FRA

(Asia T-838/16)

(2017/C 038/51)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BP (Wien, Itävalta) (edustaja: asianajaja E. Lazar)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan aineellisen ja aineettoman vahingon, joka kantajalle on aiheutunut hänen henkilötietojensa väärinkäytöstä ja vuotamisesta sekä useista muista sääntöjenvastaisuuksista, jotka tapahtuivat käsiteltäessä kantajan pyyntöjä saada tutustua asiakirjoihin asetuksen N:o 1049/2001 nojalla ja pyyntöjä saada tietoja asetuksen N:o 45/2001 13 artiklan nojalla;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan aineellisen ja aineettoman vahingon, joka kantajalle on aiheutunut useiden sellaisten sääntöjen rikkomisesta, joiden tarkoituksena on perustaa oikeuksia yksityisille

velvoittamaan vastaajan korvaamaan aineellisen ja aineettoman vahingon, joka kantajalle on aiheutunut vastaajan sääntöjenvastaisista toimista pantaessa täytäntöön asiassa T-658/13 P annettua tuomiosta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan aineelliset vahingot

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kulut, jotka kantajalle on aiheutunut oikeudellisesta neuvonnasta oikeudenkäyntiä edeltäneessä vaiheessa

velvoittamaan vastaajan maksamaan viivästyskorkoa lopullisesti määrättävälle summalle

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut siinäkin tapauksessa, että kanne hylätään

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu niiden sääntöjen rikkomiseen, joiden tarkoituksena on perustaa yksityisille oikeuksia; kyseessä ovat muun muassa asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietosuojasäännösten, luettuna yhdessä saman asetuksen 4 artiklan 4 kohdan kanssa ja asetuksen N:o 1049/2001 täytäntöönpanosäännösten kanssa, rikkominen, sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan rikkominen, asetuksen N:o 45/2001 useissa artikloissa säädettyjen tietosuojasäännösten rikkominen sekä huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu salassapitovelvollisuuden rikkomiseen, jonka seurauksena kantajan henkilötietoja päätyi kolmansille henkilöille ja lehdistölle, ja vallan väärinkäyttöön sekä siihen, että kantajan henkilötietoja käsiteltäessä on syyllistytty asianmukaisen huolellisuuden vakavaan ja ilmeiseen laiminlyöntiin.