23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/47


Talan väckt den 16 november 2016 – IPPT PAN mot kommissionen och Genomförandeorganet för forskning

(Mål T-805/16)

(2017/C 022/64)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten M. Le Berre)

Svarande: Europeiska kommissionen, Genomförandeorganet för forskning (REA)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna kommissionsbeslutet,

fastställa att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning när den utfärdade debitnota 3241514040 (såsom den minskats genom kreditnota nr 3233160082) och at sökanden inte är skyldig motsvarande belopp på EUR 67 984,13,

fastställa att kommissionen och REA enligt projektet SMART-NEST till sökanden ska utge EUR 69 623,94 jämte ränta från dagen för beslutet,

fastställa att sökanden inte ska betala skadestånd till kommissionen beträffande projekten KMM-NOE och BOOSTING BALTIC;

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan enligt artikel 263 FEUF åberopar sökanden sju grunder.

1.

I den första grunden görs gällande ett åsidosättande av artiklarna 47 och 43 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna avseende rätt till rättslig prövning och rätt att vända sig till ombudsmannen.

2.

I den andra grunden görs gällande avtalsbrott när det gäller projekten KMM-NOE, BOOSTING BALTIC och SMART-NEST samt åsidosättande av tillämplig belgisk lagstiftning.

3.

I den tredje grunden görs gällande åsidosättande av budgetförordningen och kommissionens delegerade budgetförordning.

4.

I den fjärde grunden görs gällande ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar.

5.

I den femte grunden görs gällande ett åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen.

6.

I den sjätte grunden görs gällande ett åsidosättande av väsentliga processrättsliga krav.

7.

I den sjunde grunden görs gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till maktmissbruk.

Till stöd för talan om avtalsbrott enligt artikel 272 FEUF har sökanden anfört sex grunder.

1.

I den första grunden görs gällande att sökanden uppfyllde sin skyldighet enligt artikel II.19.1 I avtalen för projekten KMM NOE och BOOSTING BALTIC.

2.

I den andra grunden görs gällande att kommissionen inte åberopat bevisning till stöd för sitt krav.

3.

I den tredje grunden görs gällande att kommissionen inte med giltig verkan har fastställt ett krav.

4.

I den fjärde grunden görs gällande att kommissionen inte har fullgjort sina avtalsrättsliga skyldigheter i god tro.

5.

I den femte grunden görs gällande att det skadestånd som begärs enligt artikel II.30 är överdrivet och bör minskas med stöd av artikel 1231 i belgiska civillagstiftningen.

6.

I den sjätte grunden görs gällande att betalningen till sökanden enligt projekt SMART-NEST är förfallen såsom den återstående delen av återbetalningen av sökandens bidrag till garantifonden.