23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/47


Tožba, vložena 16. novembra 2016 – IPPT PAN/Komisija in REA

(Zadeva T-805/16)

(2017/C 022/64)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Poljska) (zastopnik: M. Le Berre, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija, Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep Komisije razglasi za ničnega;

ugotovi, da je Komisija storila napako z izstavitvijo plačilnega naloga št. 3241514040 (zmanjšanega za nakazilo št. 3233160082) in da tožeča stranka ne dolguje v njem navedenega zneska 67 984,13 EUR.

Komisiji in REA naloži, da tožeči stranki za projekt SMART-NEST plačata znesek 69 623,94 EUR skupaj z obrestmi od dneva izdaje odločbe;

ugotovi, da tožeča stranka Komisiji ni dolžna plačati pogodbene kazni za projekta KMM-NOE in BOOSTING BALTIC;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev ničnostne tožbe na podlagi člena 263 PDEU navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 47 in 43 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah o dostopu do pravnega varstva in varuha človekovih pravic.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pogodb o projektih KMM-NOE, BOOSTING BALTIC in SMART-NEST ter ustreznega belgijskega prava.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev finančne uredbe in akta Komisije za izvajanje finančne uredbe.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev načela prepovedi diskriminacije.

6.

Šesti tožbeni razlog: bistvene kršitve postopka.

7.

Sedmi tožbeni razlog: zloraba pooblastil Komisije.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe na podlagi pogodbenih pravnih sredstev iz člena 272 PDEU navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka je izpolnila obveznosti iz člena II.19.1 pogodb o projektih KMM NOE in BOOSTING BALTIC.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija ni predložila dokazov v utemeljitev svojega zahtevka.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija ni ustrezno izkazala svojega zahtevka.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija svojih pogodbenih pravic ni izvrševala v dobri veri.

5.

Peti tožbeni razlog: pogodbena kazen, ki se zahteva v skladu s členom II.30, je previsoka in bi jo bilo treba v skladu s členom 1231 belgijskega civilnega zakonika znižati.

6.

Šesti tožbeni razlog: tožeči stranki se dolguje plačilo za projekt SMART-NEST v višini preostanka vračila prispevka tožeče stranke v jamstveni sklad.