23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/47


Žaloba podaná 16. novembra 2016 – IPPT PAN/Komisia a REA

(Vec T-805/16)

(2017/C 022/64)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: M. Le Berre, lawyer)

Žalované: Európska komisia, Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie Komisie,

určil, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď vydala oznámenie o dlhu č. 3241514040 (zníženom platobným príkazom č. 3233160082) a že uvádzanú pokutu vo výške 67 984,13 eura nie je žalobca povinný zaplatiť,

určil, že Komisia a REA majú žalobcovi zaplatiť v rámci projektu SMART-NEST sumu vo výške 69 623,94 eura spolu s úrokmi odo dňa vydania rozhodnutia,

určil, že žalobca nemá Komisii zaplatiť náhradu škody v súvislosti s projektmi KMM-NOE a BOOSTING BALTIC,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby o neplatnosť založenej na článku 263 ZFEÚ žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článkov 43 a 47 Charty základných práv Európskej únie, a to práva obrátiť sa na európskeho ombudsmana a práva na prístup k súdu.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zmlúv pre projekty KMM-NOE, BOOSTING BALTIC a SMART-NEST a uplatniteľného belgického práva.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení rozpočtového nariadenia a delegovaného finančného nariadenia Komisie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady oprávneného očakávania.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady zákazu diskriminácie.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na porušení základných procesných požiadaviek.

7.

Siedmy žalobný dôvod sa zakladá na zneužití právomoci Komisiou.

Na podporu žaloby v súvislosti so zmluvnými prostriedkami nápravy na základe článku 272 ZFEÚ žalobca uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že žalobkyňa si splnila svoju povinnosť podľa článku II.19.I zmlúv pre projekty KMM-NOE a BOOSTING BALTIC.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia na podporu svojich výhrad nepredložila dôkazy.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia platne nepreukázala svoje výhrady.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že Komisia neuplatnila svoje práva vyplývajúce zo zmlúv v dobrej viere.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že náhrada škody, ktorú si Komisia uplatňuje podľa článku II.30, je neprimeraná a mala by sa znížiť podľa článku 1231 Belgického občianskeho zákonníka.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že suma, ktorá na základe projektu SMART-NEST sa má žalobcovi vrátiť zostávajúca časť z jeho príspevku do Záručného fondu.